Mål

Mål for tilrettelagte tjenester

Gran kommune:

Visjon: Inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende

Helse- og omsorg:

Mål for fireårsperioden :(hentet fra Gran kommunes økonomiplan 2015 - 2018)

Tilrettelegge for at den enkelte bruker kan opprettholde sin egen omsorgsevne og selvstendighet så langt det er mulig.

Trygge og sikre tjenester som ivaretar omfattende og sammensatte behov hos tjenestemottaker.

Felles kultur, en samordnet ressursutnyttelse og økt fleksibilitet i hjemmetjenestene ved å samle avdelingene for hjemmetjenesten under en seksjonsleder.

Kompetanse og aktiv handling for tidlig innsats og forebygging.

Tidlig innsats gjennom tverrfaglig samarbeid på tvers av virksomhetene, for best mulig ressursutnyttelse i et forebyggingsperspektiv.

Tilrettelagte tjenester:

Mål:

Den enktelte får bistand av god faglig kvalitet ut fra sitt behov, slik at alle opplever trygghet og mestrer egen livssituasjon.

Sikre at tjenesten gies i henhold til vedtak.

Yrkesetiske prinsipper skal ligge til grunn for yrkesutøvelsen.

Sikre at den enkelte får bruke og utvikle egne ressurser.

Tilrettelegge for at den enkelte i størst mulig grad skal ha selvbestemmelse.

Forebygge og begrense bruk av tvang og makt.

 

 

Mål Aktiviteter og tiltak

Den enkelte får bistand av god faglig kvalitet ut i fra sitt behov, slik at alle opplever trygghet og mestrer egen livssituasjon.

 

Yrkesetiske prinsipper skal ligge til grunn for yrkesutøvelsen

 

 

 • Samarbeid med pårørende /verger
 • Høyne kompetansenivå ved å ha gode rutiner for ansettelser, opplæring og veiledning av ansatte på alle nivåer i organisasjonen
 • Plan for kompetanseheving i tilrettelagte tjenester.
 • Plan for opplæring og veiledning.
 • Pålagt opplæring på aktuelle områder.
 • Benytte fagkompetansen på riktig sted, og ha arenaer for tverrfaglig samarbeid.
 • Skape arena for fagutvikling.
 • Innhente kompetanse fra speisialisthelsetjensten og andre kompetansesentre.
 • Felles fagsystem. 

 

 Sikre at den enkelte får bruke og utvikle egne ressurser
 •  Gjennom å benytte kartleggingsverktøy, målvalg og tiltaksplaner basert på faglitteratur.
 • Evaluering og dokumentasjon
 Tilrettelegge for at den enkelte i størst mulig grad skal ha selvbestemmelse
 •  Prosesser og aktiviteter som har til hensikt å øke den enkeltes kontroll over eget liv, styrke selvtillit og selvbilde, øke kunnskaper og ferdigheter.
 Forebygge og begrense bruk av tvang og makt.
 •  Sikre at yrkesetiske retningslinjer er kjent blant alle ansatte.
 • Kartlegge kompetanse. Hvilke kompetanse har de ansatte om tema tvang og makt?
 • Opplæring om forebygging av behov for tvang og makt på ulike nivåer i organisasjonen.
 • Opplæring i saksbehandling.
 • Fastlagte veiledningsmøter i hver enhet med tvang og makt som tema hver 8. uke gjennom hele året.
 • Systematisk bruk av refleksjonskort med tema tvang og makt.
 • Temakveld for pårørende og verger.(samarbeid med eksterne forelesere.)
Publisert
02.05.2016
Sist endret
02.05.2016
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00