Boliger for heldøgnsbemanning

Tilrettelagte tjenester gir heldøgnstilbud til personer med utviklingshemming i 11 tilrettelagte boliger lokalisert i ulike deler av kommunen.

Tjenesten ytes gjennom respektfull, heletlig, tverrfaglig og målrettet arbeidsform.

Tilrettelagte tjenester yter tjenester til mennesker med utviklingshemming, ervervede skader, eller andre bistandsbehov, som har behov for oppfølging og veiledning i hverdagen.

Tjenesten ytes i henhold til enkeltvedtak, og etter gjeldende lovverk.

Tjenestene omfatter:

  • Hjelp med praktiske gjøremål i hjemmet
  • Hjelp til egenomsorg og personlig stell
  • Opplæring i dagliglivets gjøremål
  • Tilsyn og oppfølging av opptrenings- og behandlingsopplegg etter anvisning fra andre faginstanser (lege, habiliteringstjenesten, fysioterapeut etc.)
  • Hjelp til å delta i sosiale og kulturelle aktiviteter
  • Tilbud om støttekontakt
  • Tilbud om dagsentertilbud eller annet tilrettelagt arbeid

Tjenestene tildeles av Tildelingsenheten. Ved spørsmål om søknad og tildeling av tjenester, ta kontakt med Tildelingsenheten via kommunetorget på telefon: 61 33 84 00.

Tjenestene gis etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester mm og Lov om pasient- og brukerrettigheter.

Publisert
10.10.2011
Sist endret
02.05.2016
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00