Haugsbakken bo- og oppfølgingstjeneste

Haugsbakken bo- og oppfølgingstjeneste

Hva kan vi tilby?
Haugsbakken bo- og oppfølgingstjeneste gir tilbud til personer som har behov for bistand til å mestre hverdagen i egen bolig. Tjenesten er et botilbud for mennesker med psykiske lidelser, med nærhet til heldøgns bemanning. Haugsbakken består av 13 kommunale leiligheter, samt 2 leiligheter beregnet på kortvarige opphold og en personalbase. Vi gir også oppfølging til andre hjemmeboende ved behov. 

Tjenestens innhold:
Gjennom miljøarbeid og relasjonsbygging, ønsker bo- og oppfølgingstjenesten å bidra til en mest mulig selvstendig tilværelse der beboerne mestrer egen hverdag. Oppfølgingen blir tilpasset den enkeltes behov og livssituasjon. Tjenesteinnholdet utarbeides i samarbeid med hver enkelt, og skal i størst mulig grad ta utgangspunkt i vedkommendes egne verdier og prioriteringer. Det tilbys:

  • Individuell oppfølging i egen bolig.
  • Bistand til samarbeid med andre instanser.
  • Oppfølging av sykdomsmestring.
  • Bistand til medikamenthåndtering.
  • Annen bistand for å mestre dagliglivets utfordringer. 
  • Korttidsopphold med individuell oppfølging.

Vi bygger tjenestetilbudet vårt på aktiv brukermedvirkning, samhandling og respekt. Personalgruppen består av spesialsykepleiere, sosionomer, vernepleier, spesialhjelpepleiere og fagarbeidere. Det er et tett samarbeid med fastleger, NAV, spesialisthelsetjeneste og andre instanser ved behov. 

Kontaktinformasjon:
Ved behov for korttidsopphold ved Haugsbakken, ta kontakt med Tildelingsenheten. Tjenestetilbudet gis etter vurdering av bistandsbehov, og i henhold til lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. 

Søknad om kommunal leilighet ved Haugsbakken sendes til Boligkontoret. Søknadsskjema finnes her: Kommunal bolig - søknad om leie av

Haugsbakken bo- og oppfølgingstjeneste
Personalbase: 952 87 657 / 61 33 34 96
haugsbakken@gran.kommune.no

Heidi Fredrikstad
Avdelingsleder
934 00 630 / 61 33 34 98
heidi.fredrikstad@gran.kommune.no

Tildelingsenheten
61 33 84 00

Marianne Granseth
Leder psykisk helse
902 16 345 / 61 33 84 00
marianne.granseth@gran.kommune.no

Publisert
08.09.2017
Sist endret
20.09.2017
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00