Parkeringstillatelse for forflytningshemmede (HC-kort)

Kriterier og veiledning til søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede (HC-kort)

For å søke HC-kort må du:

 • ha legeerklæring som dokumenterer at du ikke kan gå eller har store vanskeligheter med   å  bevege deg over noen lengde.
 • kunne dokumentere et særlig behov for parkeringstillatelsen ved bosted, arbeid eller i forbindelse med regelmessig, medisinsk behandling.

Bruk av HC-kort:

Kortet skal ved parkering ligge godt synlig bak frontruten for kontroll.

HC-kortet er personlig og kan ikke benyttes av andre enn kortinnehaveren. HC-kortet gjelder deg som person, ikke bilen, og eier av kortet må alltid være med i bilen. Misbruk vil medføre inndragning av kortet og anmeldelse til politiet vil bli vurdert.

HC-kortet må innleveres når du ikke lenger disponerer bil, eller når de forhold som var grunnlaget for tildelingen ikke lenger er til stede. Tillatelsen må også innleveres når kortet ikke lenger er gyldig. Kommunen kan trekke tilbake HC-kortet ved misbruk eller endrede forhold som gjør at vilkårene for HC-kort ikke lenger er oppfylt.

Tapt eller stjålet HC-kort må du melde til politiet. Kopi av tapsmelding/anmeldelse og nytt bilde leveres til Gran kommune, kommunetorget.

HC-kortet kan benyttes:

I hele Norge (EØS-modell).

 • I utlandet i den utstrekning det enkelte land fastsetter.
 • På offentlige ordinære reserverte parkeringsplasser for forflytningshemmede.
 • Forflytningshemmede med HC-kort kan parkere gratis hvis ikke betalingsplikt fremgår av skilt eller oppslag på området.
 • Fritak i enkelte bompengeringer i Norge. Ta kontakt med bomselskapet for informasjon og eventuell avtale om fritak.

 HC-kortet kan ikke benyttes:

 • I strid med vegtrafikklovens, trafikkreglenes og skiltreglenes bestemmelser om stans og   parkering.
 • På plasser reservert for andre brukergrupper.
 • På private parkeringsplasser eller i private parkeringshus

På private parkeringsplasser er det grunneier som bestemmer hvorvidt og eventuelt hvilke fordeler personer med HC-kort skal ha. Det er derfor viktig å være oppmerksom på reguleringen her, da det ikke automatisk er fritak fra betaling og maks parkeringstid på disse plassene.

Informasjon om tildeling, hvem som prioriteres og hva som vektlegges:

Parkeringsplasser for forflytningshemmede er et knapphetsgode. Søkere med begrenset gangevne og et reelt parkeringsbehov i forbindelse med bosted, arbeid og behandling prioriteres ved tildeling av HC-kort. Vurderingen gjøres på bakgrunn av de medisinske opplysningene fra legen og de konkrete opplysningene om steder hvor parkering oppleves som problematisk i tillegg til opplysninger om besøkshyppighet og formålet med besøkene som du selv oppgir. Vi er opptatt av lik og rettferdig behandling av alle søknader.

Hvem prioriteres ved innvilgelse av HC-kort?

Søkere som har rullestolheis eller rampe i bilen prioriteres. Etter forskriften skal behov for parkeringslette i forbindelse med arbeid eller bosted vektlegges. I tillegg er det klar forvaltningspraksis på at det med ”annen aktivitet” prioriteres søkere som er hyppig på helserelaterte besøk, hvor det er vanskelig å parkere.

Hvem prioriteres ikke ved tildeling av HC-kort?

HC-kort tildeles ikke søkere som kun enkelte ganger har behov for parkeringslette, de som primært har behov i forbindelse med handling og sosiale aktiviteter, de som i hovedsak kan benytte ordinære parkeringsplasser eller de som har andre alternative løsninger enn HC-kort. Handling, sosiale aktiviteter og problematikk knyttet til bæring gir i seg selv ikke rett til HC-kort. HC-kort gis sjelden til søkere som er passasjerer da de oftest har anledning til å benytte reglene for av- og påstigning.  

Er det tilstrekkelig at legen anbefaler innvilgelse?

Legeerklæringen skal dokumentere at kriteriet som gjelder forflytningshemming er innfridd og danner det medisinske grunnlaget for vurderingen. Legeerklæringen bidrar med informasjon om forflytningsevne, behov for hjelpemidler, konstant tilsyn med mer. Kommunen vektlegger dette i sin videre vurdering av om søker i sin hverdag har et særlig behov for parkeringslette. Søker må selv dokumentere at det faktisk foreligger et særlig behov for parkeringslette – informasjon om konkret parkeringsproblematikk.

 Bakgrunnen for at det er kommunens oppgave å vurdere behovet for parkeringslette og ikke legens, er at det skal foretas en mest mulig nøytral vurdering av behovet for parkeringslette. Kommunen skal med sin lokalkunnskap vurdere parkeringssituasjonen på steder søker har oppgitt å ha vansker med å parkere.

Kommunen overprøver ikke legens attest på forflytningshemming, men vurderer søknadene helhetlig ut i fra søkermassen og de oppgitte og dokumenterte opplysningen om behovene og prioriterer søkere med reelle behov.

Merk at forskriften stiller to likeverdige krav. Ved siden av ikke å kunne gå eller ha vansker med å bevege seg over noen lengde (medisinsk begrunnet og dokumentert ved legeerklæring), må søker også ha et særlig behov for parkeringslettelse.

Hva ligger i "særlig behov"?

Ved vurderingen av særlig behov for parkeringslette, har vegdirektoratet i retningslinjene uttalt at det skal sees på

 • de konkrete steder søker må oppsøke
 • om de ordinære plassene ikke kan benyttes av søker
 • hvor hyppig søker har dette behovet og
 • om problemet kan løses på annen måte

Det skal spesielt vektlegges dersom søker har parkeringsproblemer ved bosted, arbeid/skole og nødvendig aktivitet, herunder medisinsk behandling og oppfølging.

Sosiale aktiviteter, handling og vansker med å bære gir i seg selv ikke rett til parkeringstillatelse.

Forskriften legger opp til en skjønnsvurdering med hensyn til hva som er å anse som et "særlig behov" for parkeringslette. Skjønnsvurderingen ligger innenfor de rammene forskriften setter. Videre legges også forskriftens retningslinjer, uttalelser fra Sivilombudsmannen og Vegdirektoratet og forvaltningspraksis til grunn for vår vurdering.

Forflytningshemmet passasjer?

Det skal mye til før det gis tillatelse til en passasjer, selv om vilkårene i forskriften fremstår som like for fører og passasjer. Passasjerens behov kan ivaretas gjennom av- og påstigning og at fører så parkerer bilen på ordinær plass. Der det er nødvendig kan passasjeren følges helt inn til bestemmelsesstedet (f.eks. inn på venteværelset) før sjåføren går ut og flytter bilen.

Å benytte ovennevnte adgang til av- og påstigning kan synes tungvint for familie og faste omsorgspersoner til forflytningshemmede. Det kan virke som en ekstra belastning i de tilfellene en må flytte motorvognen når det finnes en ledig plass for forflytningshemmede. Likevel vil forflytningshemmede førere ofte være i en vanskeligere situasjon, og vil kanskje ikke få utført sine gjøremål dersom spesialplassene er opptatt av motorvogner med funksjonsfriske førere.

Tillatelse til søkere som er passasjer tildeles i de tilfelle der vedkommende vanskelig kan forlates uten tilsyn, selv for kortere tid, f.eks. sterkt psykisk utviklingshemmede, barn i en viss alder og andre som ikke kan ta vare på seg selv.

 En søknad skal inneholde:

 • ferdig utfylt søknadskjema
 • legeerklæring
 • kopi av gyldig førerkort om du søker som fører
 • kopi av ID-kort om du søker som passasjer
 • bilde i passfotostørrelse

 Dette gjelder både fra deg som søker for første gang, og fra deg som søker på nytt.

 Legeerklæring:

Legeerklæringen skal være utfylt med opplysninger om din medisinske situasjon, fysiske funksjon herunder hvor mange meter du er i stand til å gå med og uten ganghjelpemidler. Legeerklæringen danner det medisinske grunnlaget for vurderingen.

Din søknad:

Det er i selve søknaden du må få frem opplysninger som tilsier at du har et særlig behov for parkeringslettelse. Det vil si at du må beskrive hvorfor det ordinære parkeringstilbudet på stedene du ofte besøker ikke kan benyttes. I søknadsskjemaet er det tatt med ulike forhold vi ønsker svar på. Vi anbefaler at du fyller ut skjemaet nøye, slik at vi får et godt bilde av ditt behov, samt at vi ikke bruker unødig tid på behandling av søknaden. Tenk godt gjennom;

hvor du har problemer med å parkere, og hvor ofte er du der? (Stedsnavn/ adresse/butikk må oppgis) Vær spesifikk, vi ser på alle stedene det opplyses om parkeringsutfordringer.

 • Hvorfor er det utfordrende å parkere der?
 • Hva slags parkeringsplasser finnes der?
 • Hva er det som gjør at du ikke kan benytte de ordinære plassene?
 • Hvordan vil et HC-kort konkret hjelpe deg på disse bestemte stedene?
 • Er du ofte til behandling, opptrening, eller hos lege, så beskriv dette.

 Søker du som fører?

Legg ved kopi av gyldig førerkort. Dersom du etter 75 år får fornyet førerkortet må kopi av dette vedlegges søknaden.

Søker du som passasjer?

Forflytningshemmede som ikke kjører selv, skal som hovedregel kjøres til bestemmelsesstedet og ledsages inn. Deretter skal bilfører flytte bilen til ordinær parkeringsplass. Det er ikke nødvendig med parkeringstillatelse for å gjøre dette. Parkeringstillatelse tildeles derfor kun når den som transporteres ikke kan forlates alene (f.eks. på venteværelse) mens bilen flyttes. Dette må fremgå av legeerklæringen og søknaden.

 Passfoto legges ved alle søknader om HC-kort.

Har du HC-kort og skal søke på nytt? Vær ute i god tid, og send inn ny søknad med ovennevnte vedlegg senest en til to måneder før utløpsdatoen på det tidligere utstedte kortet.

 En mangelfull søknad vil bli avvist.

 Søknaden vurderes av en gruppe bestående av lege, ergoterapeut og fysioterapeut og besvares innen en måned. Svaret sendes i posten. Dersom vi trenger ytterligere opplysninger eller dokumentasjon i saken, vil du få brev om dette.

 Søknaden avgjøres innen fire uker fra den datoen vi har tilstrekkelig informasjon til å fatte et riktig vedtak.

Søknad med vedlegg sendes til:

Gran kommune

Kommune torget, Gran rådhus

Rådhusvegen 39

2770 Jaren

 

Søknaden kan også levers elektronisk, med scannede vedlegg, men passfoto til parkeringskortet må leveres kommunetorget.

kommunetorget@gran.kommune.no

 

Publisert
08.05.2017
Sist endret
10.05.2017
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00