Helse og omsorg

Ansatte i helse og omsorg

Overordnet serviceerklæring

Kontaktinformasjon til de ulike tjenestene

Helse og omsorg er delt inn i fem seksjoner:

  • Seksjon for institusjonstjenester, består av seks sykehjemsavdelinger og de ulike tjenester knyttet til disse. Det ytes varierte tjenester i institusjon, og det tilbys plasser for ulike typer opphold etter behov. 

  • Seksjon for hjemmetjenester, er inndelt i to distrikt: Bjoneroa og Gran. Dagsenter for eldre er  underlagt seksjon for hjemmetjenester, og har lokaler på Skjervum helse- og omsorgssenter og Marka helse- og omsorgssenter.  Hjemmetjenesten yter tjenester i vidt omfang i ulike livsfaser fra hjemmetrening, trygghetsalarm og praktisk bistand til omfattende pleie- og omsorgstjenester
  • Seksjon for tilrettelagte tjenester, yter dagtilbud og hjemmetjenester til brukere med psykisk utviklingshemning og ervervede skader både i og utenfor bemannede omsorgsboliger. 

  • Seksjon for ergoterapi, fysioterapi og legetjenester, består av ergo- og fysioterapiavdeling, kommunale legetjenester, interkommunal legevakt, og vaktmestertjeneste tekniske hjelpemidler.

  • Seksjon for fellestjenester er en seksjon i helse og omsorg som består av merkantile tjenester, kjøkken og husøkonomavdeling med barrierevaskeri og innkjøp. Seksjonen yter ulike servicefunksjoner overfor hele virksomheten.

 

Tildelingenheten er direkte underlagt helse- og omsorgssjefen. Tildelingsenheten saksbehandler og tildeler disse tjenestene: Omsorgslønn, trygghetsalarm, praktisk bistand, vask av tøy, matombringing, helsetjenester i hjemmet, brukerstyrt personlig assistanse, dagtilbud, psykisk helsetjeneste, avlastning, støttekontakt, individuell plan og opphold i institusjon. Kreftkoordinator er organisert under tildelingsenheten, og har sitt virke ut i hele kommunen. Tildelingsenheten er kommunens koordinerende enhet for habilitering - og rehabilitering. 


Nyheter

  • Telefontrøbbel Marka og Skjervum

    Telefonlinjene på Marka og Skjervum helse og omsorgssentre er noe ustabile. Derfor oppgir vi mobilnummer til de forskjellige avdelingene.
Publisert
27.06.2011
Sist endret
28.02.2018
Publisert av
Gran kommune