Rådmann

Rådmannen i Gran heter Lars Ole Saugnes

Kommuneloven beskriver (§ 23) administrasjonssjefens (rådmannens) oppgaver og myndighet slik:

  1. Administrasjonssjefen er den øverste leder for den samlede kommunale eller fylkeskommunale administrasjon, med de unntak som følger av lov, og innenfor de rammer kommunestyret eller fylkestinget fastsetter.
  2. Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll.

Rådmannens viktigste oppgaver er å:

  • Legge til rette for politisk styring av lokalsamfunnet og kommunens virksomhet
  • Styre og utvikle forvaltning, tjenester og tilbud
  • Styre og utvikle organisasjonen.

Rådmannsfunksjonen i Gran kommune omfatter overordnet ansvar for virksomheter, staber, fellestjenester, overordnet planlegging herunder beredskapsarbeidet og det mer utadrettede samspillet med lokalsamfunn/bruker og andre offentlige forvaltningsnivåer.

Publisert
03.01.2012
Sist endret
12.12.2016
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00

Organisasjonskart