Innkreving av kommunale avgifter og gebyrer

Du får regninger fra kommunen til faste tider. Har du problemer med å betale, kan du ta kontakt med kommunen. Les mer om dette nedenfor.

Faste månedlige betalinger for tjenester som barnehage, skolefritidsordning, husleie m.m. faktureres og sendes ut innen den 1. i hver måned, med forfall den 20. i samme måned.

Utsending av mer tilfeldige fakturer, for eksempel ved krav om betaling av byggegebyr, oppmålingsgebyr og lignende skjer ukentlig.

Eiendomsavgifter og eiendomsskatt faktureres fire ganger årlig med forfall 20. mars, 20. mai, 20. september og 20. november.

Avregning på vannmålere for foregående år blir foretatt på 1. termin hvert år.

Betalingsproblemer?
Vi oppfordrer de som har betalingsproblemer i forhold til sine forpliktelser til kommunen om å ta kontakt med våre saksbehandlere så tidlig som mulig, slik at vi sammen kan finne en løsning. Det er kun saksbehandlere på økonomiavdelingen som kan inngå betalingsavtaler for kommunens krav.

Hva skjer dersom du ikke betaler?
Dersom fakturaen ikke betales til forfall, sendes purring og purregebyr påløper.

Ved andre gangs purring (varsel 4-18) påløper ytterligere omkostninger. Gebyrsatser beregnes ut i fra inkassosats fastsatt i henhold til Lov om inkasso. I tillegg påløper forsinkelsesrente.

Oversikt over gebyrsatser fra 1. januar 2012 (pdf)

Innfordringsprosessen videre er todelt;

  • Kommunale eiendomsavgifter/eiendomskatt
    Omfatter avgifter for kommunalt vann og avløp, feiing, slamtømming og eiendomskatt.

Kommunale eiendomsavgifter og eiendomskatt er sikret ved lovbestemt pant (legalpant). Dette betyr at kommunen har automatisk panterett for ubetalte krav.

Slik panterett har rettsvern uten tinglysning og går foran andre heftelser i eiendommen. I forbindelse med kjøp og salg av eiendommer er dette svært viktig å være oppmerksom på. Eventuelle restanser vil alltid følge eiendommen og vil automatisk bli overført til den nye eieren av en eiendom dersom dette ikke er gjort opp ved overdragelsen av en eiendom.

Panteretten er også særskilt tvangsgrunnlag og kan danne grunnlag for begjæring om tvangssalg av eiendommen.

  • Formuerettslige (alminnelige) krav
    Omfatter krav som husleie, betaling for plass i barnehage, i skolefritidsordning og kulturskole, hjemmetjenester, opphold i sykehjem, trygghetsalarmer, leie av idrettshall og andre kommunale kulturbygg, ulike gebyrer for søknadsbehandlinger ihht jordlov, konsesjonslov og plan- og bygningslov.

Blir ikke saken løst etter utsendt purring må kommunen skaffe til veie alminnelige tvangsgrunnlag for kravene.

Videre tvangstiltak kan iverksettes når det er oppnådd tvangsgrunnlag for kravene. Dette kan bestå i at det begjæres trekk i kundens lønn eller trygd (utleggstrekk) eller at det begjæres utlegg i kundens faste eiendom eller løsøre. Dette utføres av namsmannen i distriktet der kunden er bosatt.

Det påløper betydelige omkostninger i forbindelse med tvangstiltakene som iverksettes for å sikre kommunens utestående fordringer. Satsene for omkostningene er hjemlet i inkassoloven og lov om rettsgebyr og disse endres 1. januar hvert år.

Endringer i regelverket fra 1. januar 2006 forenkler prosessen ved at kommunene kan ta direkte utlegg via lokal namsmann, uten å gå via Forliksrådet. Kun tvistesaker må via Forlikrådet.

Andre tiltak som iverksettes parallelt med tvangsinnfordringen kan være;

  • Oppsigelse av plass i barnehage, skolefritidsordning og lignende ved manglende betaling for 1 måneder eller mer.
  • Utkastelse fra eiendom ved manglende betaling av husleie for to måneder eller mer.
  • Utestenging fra kommunens utleiebygg (idrettsanlegg, kulturbygg) ved manglende betaling for to måneder eller mer.
Publisert
07.09.2012
Sist endret
28.09.2017
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00

Ansvarlige virksomheter