Tilsyn med brannobjekter

Tilsyn er et av de viktigste virkemidler for å forhindre brann og konsekvensene av denne.

Forebyggende avdeling sørger for at det føres tilsyn i alle byggverk, opplag, områder, tunneler, virksomheter m.m. hvor brann kan medføre tap av mange liv eller store skader på helse, miljø eller materielle verdier. Disse objektene kalles særskilte brannobjekt.

Særskilt brannobjekt
Et særskilt brannobjekt er normalt et byggverk m.m. som brann og redning har vedtatt har stor risiko. Slike bygninger deles inn i tre grupper:

A
Bygninger og områder hvor brann kan medføre tap av mange liv, f.eks institusjoner, sykehus, barnehager, overnattingssteder, forsamlingslokaler, salgslokaler, restauranter, underjordiske anlegg m.m.
B
Bygninger, anlegg opplag, tunneler og lignende som ved sin beskaffenhet eller den virksomhet som foregår i dem antas å medføre særlig brannfare eller fare for stor brann, eller hvor brann kan medføre store samfunnsmessige konsekvenser, f.eks store arbeidsplasser, samfunnsviktige knutepunkter, objekter hvor brann kan utløse trussel mot miljø m.m.
C
Viktige kulturhistoriske bygninger og anlegg, for eksempel museer, samlinger, fredet og vernet bebyggelse, objekter med stor symbolsk eller kunstnerisk verdi, fredede bygninger, verneverdig tett trehusbebyggelse m.m.

Hvem får tilsyn
Brann og redning kan med hjemmel i brann- og eksplosjonsvernlovens § 13 og enten:

  • vedta at et byggverk, anlegg, opplag, tunneler m.m. utgjør en særlig risko og registrere det som et særskilt brannobjekt.
  • gjennom enkeltvedtak fattet av brannsjefen - ved f.eks bekymringsmeldinger

Hva innebærer et tilsyn
Tilsyn gjennomført av lokal brannmyndighet medfører følgende for eier:

  • tilsynet blir normalt varslet, slik at eier kan tilpasse tid for tilsynet - i særskilte brannobjekt skal ansvarlig brannvernleder alltid være med på tilsynet
  • hele byggverket blir gjennomgått og vurdert - tilsynet baserer seg allikevel på gjennomgang av dokumentasjon og stikkprøver
  • informasjon om hvordan eier skal vedlikeholde og drifte byggverket med tanke på brannsikkerhet
  • sammendrag av hvilke avvik og anmerkninger som ble avdekket
  • en tilsynsrapport som sendes eier og der alle avvik er oppført med hjemmel i lov eller forskrift
  • inneholder tilsynsrapporten avvik, må eier eller representant for eier, gi tilbakemelding til tilsynsmyndigheten om hvordan og når avvik vil bli rettet
  • dersom tilbakemelding ikke aksepteres av tilsynsmyndigheten eller ikke finner sted, kan tilsynsmyndigheten bruke sine sanksjonsmuligheter som f. eks pålegg

Klagemuligheter
Dersom eier er uenig i det som står i tilsynsrapporten eller noe er uklart, bør eier ta kontakt med tilsynsmyndigheten.

Ordforklaring
lokal brannmyndighet = brann og redning
hjemmel = henvisning til paragraf i lov eller forskrift
avvik = brudd på lov eller forskrift
anmerkning = et forhold som faglig sett er viktig å ivareta, men som ikke er et avvik
sanksjon = brann og rednings lovregulerte muligheter for å få gjennomført de ulovlige forholdene - kan være pålegg, tvangsmulkt eller tvangsgjennomføring


 

Publisert
09.07.2012
Sist endret
07.09.2016
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Postadresse:
Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
postmottak@gran.kommune.no 

Besøksadresse:
Nødetatsbygget
Morstadvegen 35
2750 Gran

Inngang på sørsiden av bygget 

Kommunetorget
Tlf: 61 33 84 00

Prisliste