Brannfarlig vare

Fra 8. juni 2009 ble fire tidligere forskrifter erstattet av den nye forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff.

Kravet om tillatelser for oppbevaring av brannfarlig vare erstattes av et nytt meldesystem. Virkeområdet er utvidet for å få et mer helhetlig regelverk for farlige stoffer. Den omfatter både privatpersoner og virksomheter.

Her kan du lese mer om enkelte av bestemmelsene i forskriften:

§5. Krav til aktsomhet

Enhver plikter å vise alminnelig aktsomhet og opptre på en slik måte at brann, eksplosjon og annen ulykke forebygges.

Bruk av ild eller andre tennkilder er forbudt der farlig stoff håndteres under slike forhold at brann, eksplosjon eller annen ulykke kan oppstå.

Det skal være ryddig og ikke finnes unødvendig brennbart materiale på sted hvor farlig stoff håndteres.

Brannfarlig gass kategori I og II skal ikke oppbevares i kjeller eller annet rom under terreng eller på loft.

Enhver som foretar gravearbeid, skal før graving påbegynnes, gjøre seg kjent med om det er rørsystemer som inneholder farlige stoffer i området og ta nødvendig hensyn til disse under gravingen.

§ 6. Maksimal tillatt oppbevaring i visse typer objekt.

I boenhet:

  • Inntil 55 liter (2x11kg) brannfarlig gass kategori I og II
  • Inntil 10 liter brannfarlig væske kategori I og II                                                                                                              

 I garasje, utvendig bod, båthus eller lignende:

  • Inntil 90 liter brannfarlig gass kategori I og II
  • Inntil 50 liter brannfarlig væske kategori I og II 

I serveringssted, overnattingssted og i forsamlingslokale:

  • Det er ikke tillatt å oppbevare brannfarlig gass kategori I og II, med mindre særskilte tiltak er iverksatt.

Kommentar                                                                                                                             Dette innebærer i praksis at gassen i de aller fleste serveringssteder, overnattingssteder og forsamlingslokaler må oppbevares ute, med fast røropplegg til eventuelle forbruksapparater.

 §12. Innmelding av farlig stoff

Enhver som oppbevarer farlig stoff i mengder lik eller større enn nevnt nedenfor, skal sende melding til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Melding skal sendes i rimelig tid før utstyr og anlegg tas i bruk. Ved endringer og opphør skal ny melding sendes tilsvarende. Meldesystemet erstatter gitte tillatelser til oppbevaring og behandling av farlig stoff, som opphørte 8. juni 2009, se § 26 tredje ledd.  

Innmelding av farlig stoff 

Temaveiledninger

DSB har utarbeidet syv temaveiledninger med utgangspunkt i forskrift om håndtering av farlig stoff.
For å lette oversikten over det brede virkeområdet som forskriften og temaveiledningene representerer, med tilhørende anleggstyper, har DSB laget en ”Veiviser” til temaveiledningene.

For mere informasjon ta kontakt med forebyggende avdeling eller se dsb.no

Publisert
28.07.2011
Sist endret
07.09.2016
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Postadresse:
Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
postmottak@gran.kommune.no 

Besøksadresse:
Nødetatsbygget
Morstadvegen 35
2750 Gran

Inngang på sørsiden av bygget 

Kommunetorget
Tlf: 61 33 84 00

Prisliste