Bråtebrenning og brenning av hageavfall

Gran kommune har en lokal forskrift med bestemmelser om åpen brenning, brenning av avfall og bråtebrenning. Merk at denne kun gjelder for Gran kommune. Lunner og Jevnaker har ingen tilsvarende forskrift. Hensikten med den lokale forskriften er å forhindre forurensning og helseproblemer for innbygerne i Gran kommune. Link til forskriften finnes nederst på siden.

Bråtebrenning og brenning av tørt hageavfall er i henhold til den lokale forskriften tillatt fra 15. april til 31. mai, men kun i områder utenfor tettbebygd strøk eller i områder hvor avstanden mellom husene er over 100 m. Dette skal også kun skje mandag til fredag. Åpen varme skal være slukket før mørkets frembrudd.

Den som skal brenne bråte eller tørt hageavfall måi god tid før brenning gjennomføres melde fra til brannvesenet om tid og sted. Vedkommende som brenner/tenner på er den som er ansvarlig og må påse følgende:

  • påse at forholdene for sikker brenning er tilstede (dvs bl.a. at det ikke er spredningsfare og at vilkår i forskrift er ivaretatt)
  • tilstrekelig slokkemidler er tilstede under brenningen. 
  • påse at det er forsvalig slokket før bålet/stedet forlates. 

Vil du brenne bråte utenom disse tidspunktene?

Da kan du søke om dispensasjon fra forskriften. Dispensasjon søkes skriftlig, helst ved epost til postmottak@gran.kommune.no. Angi som emne «Søknad om åpen brenning», angi eiendom og kontaktinformasjon.

Du kan også ringe Gran kommune på tlf 61 33 84 00 og be om å få snakke med saksbehandler før søknad/spørsmål sendes.

Ved både melding til brannvesenet og søknad om dispensasjon til kommunen må saksbehandlingstid påberegnes.

Publisert
01.03.2017
Sist endret
01.03.2017
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Postadresse:
Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
postmottak@gran.kommune.no 

Besøksadresse:
Nødetatsbygget
Morstadvegen 35
2750 Gran

Inngang på sørsiden av bygget 

Kommunetorget
Tlf: 61 33 84 00

Prisliste