Pedagogisk psykologisk tjeneste

PP-tjenesten er underlagt Barne- og familiesjef Anne Grethe Hole-Stenerud

Ansatte i PP-tjenesten:

 Navn og tittel  Telefonnummer
 Anette Brørby Bergsrud – leder / pp-rådgiver  61 33 85 78
 Trine Forfod Sønneland – pp-rådgiver / logoped  61 33 85 63
 Bjørg Idun Torp – pp-rådgiver  61 33 85 67
 Dyveke Vaagen – pp-rådgiver  61 33 85 10
 Ida Sagstuen – pp-rådgiver  61 33 85 66
 Gunvi Nikolaisen – pp-rådgiver  61 33 85 64 / 61 33 85 65
 Karin Linge Anderssen – pp-rådgiver  61 33 85 65
 Marie Bolstad – pp-rådgiver  61 33 85 64
 Randi Reinsborg - sekretær  61 33 85 57

Sakkyndighetsarbeid: PP-tjenesten er en sakkyndig instans som skal bidra til å sikre den enkeltes rett til opplæring og hjelp ut fra Opplæringsloven. PP-tjenesten skal sørge for at det utarbeides sakkyndige vurderinger der loven krever det.

Kompetanseutvikling og organisering: PP-tjenesten skal hjelpe skoler og barnehager i arbeidet med kompetanseutvikling og organisering for å legge opplæringen bedre til rette for elever med særskilte behov.

Koordinering: PP-tjenesten skal bidra til at barn, unge og voksne får et helhetlig og samordnet tilbud, bl.a. gjennom utstrakt og systematisk tverrfaglig samarbeid og samarbeid med 2.linjetjenesten.

Veiledning: PP-tjenesten skal bistå med veiledning til foresatte/barn og skoler/barnehager. Tjenesten har et medansvar for at barn og unge med særskilte behov møter en skole/barnehage som er tilpasset deres evner og forutsetninger, og som tar disse barna og unge på alvor og ser mangfoldet når det gjelder evner, forutsetninger og etnisk tilhørighet som en berikelse for samfunnet.

Publisert
27.06.2011
Sist endret
28.12.2017
Publisert av
Gran kommune