Pedagogisk psykologisk tjeneste

PP-tjensten er underlagt Barne- og familiesjef Anne Grethe Hole-Stenerud

Ansatte i PP-tjenesten
Navn og tittel Telefonnummer
Anette Brørby Bergsrud - leder PPT 61 33 85 78
Bjørg Idun Torp  - pp-rådgiver 61 33 85 67
Trine Forfod Sønneland - pp-rådgiver/logoped 61 33 85 63
Kristin Eide - pp-rådgiver (vikar) 61 33 85 64
Gunvi Okeke Nikolaisen - pp-rådgiver 61 33 85 65
Nazaneen Gorgin - pp-rådgiver (vikar) 61 33 85 66
Dyveke Vaagen - pp-rådgiver (vikar) 61 33 85 10
Randi Reinsborg - sekretær 61 33 85 57 

 Sakkyndighetsarbeid: PP-tjenesten er en sakkyndig instans som skal bidra til å sikre den enkeltes rett til opplæring og hjelp ut fra Opplæringsloven. PP-tjenesten skal sørge for at det utarbeides sakkyndige vurderinger der loven krever det.

Kompetanseutvikling og organisering: PP-tjenesten skal hjelpe skoler og barnehager i arbeidet med kompetanseutvikling og organisering for å legge opplæringen bedre til rette for elever med særskilte behov.

Koordinering: PP-tjenesten skal bidra til at barn, unge og voksne får et helhetlig og samordnet tilbud, bl.a. gjennom utstrakt og systematisk tverrfaglig samarbeid og samarbeid med 2.linjetjenesten.

Veiledning: PP-tjenesten skal bistå med veiledning til foresatte/barn og skoler/barnehager. Tjenesten har et medansvar for at barn og unge med særskilte behov møter en skole/barnehage som er tilpasset deres evner og forutsetninger, og som tar disse barna og unge på alvor og ser mangfoldet når det gjelder evner, forutsetninger og etnisk tilhørighet som en berikelse for samfunnet.

Publisert
27.06.2011
Sist endret
02.11.2016
Publisert av
Gran kommune