Samfunnsavdelingen

Avdelingen har et særskilt ansvar for overordnet planlegging gjennom kommuneplanens samfunnsdel og ivaretakelse av samfunnsutviklingsperspektiver i kommunens øvrige planlegging. Avdelingen har bistands- og pådriver- og koordineringsansvar når det gjelder til bærekraftarbeid og næringsutvikling.

Avdelingen skal bidra i utvikling av styrings- og rapporteringssystemer. Samfunnsavdelingen har sekretariatsfunksjon for ungdomsrådet, og ansvar for kommunal beredskap.

Samfunnsavdelingens oppdrag utføres gjennom:

  • på vegne av rådmannen tilrettelegge for planmessige og langsiktige politiske prioriteringer
  • bidrag til drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling
  • rådgivning overfor og samhandling med staber og virksomheter
  • saksbehandling innenfor utvalgte områder
Publisert
27.06.2011
Sist endret
12.07.2017
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00

Relaterte virksomheter

Mer informasjon