Nytt sykehjem og omsorgsboliger på Skjervum

I budsjett og økonomiplan 2016-2019 er det avsatt 194 mill. kroner som prosjektramme for bygging av nytt sykehjem på Skjervum. Bevilgningen fordeler seg over årene 2016-2019 (for 2016 kun prosjekteringsmidler 6 mill.kr.).

Kommunestyrets vedtak i byggesaken 13. oktober 2016
Forstudien avla rapport 31. august. Saken sto på sakskartet til kommunestyret 13. oktober (se sak PS 111/16, saksframlegg, rapport og vedlegg under «Dokumenter»). Rådmannen innstilte på bygging av 65 institusjonsplasser og 25 boliger tilrettelagt for heldøgns omsorg på Skjervum, med tomt i Gran sentrum, Hovslia, som alternativ. Kommunestyret vedtok å utsette saken for å få utarbeidet nye flomsonekart for Gran sentrum, beregne kostnader for bygging av ny adkomstvei til Skjervum, avklare samarbeid med Lunner om forsterket sykehjemsavdeling (se under), samt avklare mulig tomt i området Lidskjalv.

Kommunestyret sluttet seg i samme vedtak til rådmannens anbefaling «om å gjennomføre en forstudie for avklare mulighet for å gjennomføre foreslått investeringsprosjekt for nybygg og rehabilitering av Marka helse- og omsorgssenter før 2020». Dette arbeidet gjennomføres som eget prosjekt vinteren 2016-2017: 613 Marka helse- og omsorgssenter (613 MHOS).

Kommunestyrets vedtak i sak om utvidet helse- og omsorgssamarbeid med Lunner og Sykehuset Innlandet 13. oktober 2016
Saken «Samarbeidsløsninger innenfor helse- og omsorgstjenestene - forslag til interkommunalt samarbeid mellom Lunner og Gran» ble behandlet før byggesaken i kommunestyret 13. oktober (se sak PS 110/16, saksframlegg, rapport og vedlegg under «Dokumenter»). Vedtaket (saksprotokollen») kan leses ned her.

--------------------------------------------------------------------------------

Prosjektbestilling mai 2016

Rådmannen la våren 2016 fram to saker som ga kommunestyret anledning til å avklare forholdet mellom vedtaket og tidligere planer, herunder forslag om nye helse- og omsorgstjenestesamarbeider sammen med Lunner kommune, og samarbeid med Sykehuset Innlandet HF om et "Hadeland lokalmedisinsk senter". 

Sak "prosjektbestilling" ble behandlet av kommunestyret 12. mai (se sak PS 67/16). Prosjektet vil i juni-august arbeide med grunnlaget for neste politiske behandling som planlegges til kommunestyrets møte 13. oktober 2016. Saken om utvidet samarbeid om helse- og omsorgstjenester lå på kommunestyrets bord i møtet 31. mars (se sak PS 41/16). Rapporten fra dette arbeidet kommer først til behandling i kommunestyrets oktobermøte, se orientering gitt til kommunestyret 16. juni.


-------------------------------------------------------------------------------

Kort om IMA, LMS og helsehus 

Prosjektet er komplisert. Det er økonomisk utfordrende og det favner bredt faglig. Saksfeltet inneholder også mange ord og begreper som ikke er selvforklarende.

Helsehus, IMA (eller intermediær avdeling), og LMS (eller lokalmedisinsk senter) er blant de viktigste – og de vanskeligste.  

Problemet? Disse tre sentrale ordene beskriver hverken en ferdig definert tjeneste eller et ferdig definert bygg.

Omfang, tjenester og organisering må avgjøres konkret. Og de må drøftes og fastsettes som del av kommunens totale tilbud av helse- og omsorgstjenester, i samspill med, og ikke som et frittstående tillegg til de tjenester kommunen allerede har. Dermed har begrepene et klart preg av tjenesteutvikling og organisasjonsutvikling. Bruken kompliseres ytterligere hos oss ved at de også inneholder mulige samarbeider med Lunner kommune og med Sykehuset Innlandet HF. 

  • IMA – eller bedre: Forsterket sykehjemsavdeling. En IMA er i utgangspunktet en sykehjemsavdeling, altså en kommunal helse- og omsorgstjeneste. Styrkingen ligger dels i høyere bemanningsnorm og dels i krav til høyere kompetanse enn for ordinære sykehjemsavdelinger.
  • LMS – altså lokalmedisinsk senter. Defineres på regjeringens nettsted som «Et lokalmedisinsk senter er et helsetilbud der en eller flere kommuner samarbeider med et sykehus om tjenester.»
  • Helsehus er på ingen måte et fast, avklart begrep. Er hos oss lansert som navn på et bygg "HAdeland helsehus", og deretter brukt om et bygg med bredt tjenestetilbud innenfor folkehelse og helse- og omsorgstjenester, nærmest synonymt med «lokalmedisinsk senter».

Mer informasjon om lokalhistorien til ordene IMA, LMS og helsehus her (pdf).
----------------------------------------------------------------------

Sakens forhistorie fram til 2015
Under finner du sentral informasjon fra prosjektets forrige fase. Se også lenker til videre informasjon i "boksene " på høyre side. 

Prosjekt "Helsehus i Gran" planla et nybygg som samlet mange helse- og omsorgstjenester i Gran sentrum.  Arbeidet er en sentral del av kommunens utviklingsarbeid innenfor helse- og omsorgstjenesten (omtalt som "Handlingsplan Opptur").

Prosjektering er satt på vent (oppdatert 5.2.15)
Kommunestyremøtet vedtok 25.9.2014, i sak Stedsvalg for nytt sykehjem i Gran - krav om ny behandling i Gran kommunestyre, å oppheve vedtaket fra juni 2013. Prosjekteringsarbeidet er satt på vent til saken kommer opp til ny behandling. Framdrift ikke bestemt. Saksframlegg og vedtak (sak 79/14) finner du her . Etter budsjettvedtaket i desember 2014 er prosjektmidlene flytta til 2018-2020.

Vurdering av Sagatangen som tomt for «Helsehuset» (oppdatert 09.10.14.)
Gran kommune har fått utarbeidet en overordnet vurdering av Sagatangen som mulig tomt for et helsehus med det romprogrammet som nå er prosjektert. Se avsnittet «Ny arkitektrapport og framdrift for helsehuset» 


Silingsprosessen som lå til grunn for konsekvensutredning og forslag til endret kommunedelplan for Gran sentrum (behandlet av kommunestyret i desember 2012), vurderte Sagatangen som ikke godt nok egnet.  

Rapporten viser områdets muligheter og peker på utfordringer som må utredes og løses. Temaene som drøftes i rapporten tas naturlig med i arbeidet fram mot ny behandling av helsehussaken.

Se de nyeste dokumentene fra SG Arkitektur på siden "Gran helsehus - dokumenter og vedtak"
-------------------------------------------------------------------------

Kommunestyret opphever helsehusvedtaket fra juni 2013 (oppdatert 01.10.14)

Kommunestyrets vedtak (25.09.2014) i sak  79/14 "Stedsvalg for nytt sykehjem i Gran - krav om ny behandling i Gran kommunestyre"

  1. Kommunestyret imøtekommer innbyggerinitiativet og ber ordføreren ta prinsippvedtaket om plassering av nytt sjukehjem opp til ny behandling.
  2. Vedtak i sak 91/13 oppheves, og hele saken tas opp til ny behandling, der det også gjøres en konsekvensutredning av Lunner kommunes vedtak om å avslutte IKS om helsehus, og mulige konsekvenser av en eventuell kommunesammenslåing.

-------------------------------------------------------------------------
Ny arkitektrapport og framdrift for helsehuset (oppdatert 17.09.14.)

Arkitektenes sluttrapport for skisseprosjektet er nå klar. Her kan du laste ned rapporten, samt lese om status for helsehuset og videre framdrift for prosjektet.

Etter at kommunestyremøtet 20. juni 2013 (sak 91/13) vedtok at det skal bygges nytt sykehjem i Gran sentrum, har prosjekteringsarbeidet i Gran gått videre med det som kalles et skisseprosjekt. 

I vår sammenheng betyr det at arkitektene har tegnet ut rammene som lå i prosjektrapporten 949 Helsehus i Gran (mai 2013) mer nøyaktig og detaljert. Det har også vært løpende drøftinger med brukerrepresentanter om endringer og forbedringer. 

Samtidig har fagfolk i Lunner og Gran samarbeidet om å svare på bestillingen om mulige nye interkommunale samarbeid innenfor helse- og omsorgstjenestene. Også dette arbeidet har hatt utgangspunkt i vedtaket i kommunestyresak 91/13  (og tilsvarende i Lunner). 

Tilskuddsordning videreføres
Framdriften i arbeidet har vært styrt av forutsetningene i tilskuddsordninga for sykehjem og omsorgsboliger. Tilskuddsordninga representerte et statstilskudd på 90 millioner kroner (for 80 sykehjemsplasser). Gjeldende ordning utløper i 2015. Med de rammene som var kjent i 2013, betydde det byggestart i 2015 og ferdigstillelse innen utgangen av 2017. Derfor var det nødvendig å budsjettere med investeringer til helsehuset i 2015-2016.

Revidert nasjonalbudsjett, som kom i mai 2014, avklarte at tilskuddsordninga videreføres. (Men det forelå ingen føringer hverken om størrelsen på tilskuddet, tildelingskriterier, eller om tilskuddsramme.) Dette åpner for en annen, langsommere framdrift enn det som har vært lagt til grunn hittil.

Tomt og reguleringsplan 
Parallelt med skisseprosjekt og samarbeidsalternativer er det blitt arbeidet med tomt for helsehuset. Kommunestyret godkjente i møte 12.12.2013 (k-sak 155/13) revidert kommunedelplan for Gran sentrum. 

Her ble tomta på «Morstadjordet» pekt ut som tomt for helsehuset, og reguleringsplanarbeidet ble satt i gang.  Da forslaget til reguleringsplan lå ute til offentlig ettersyn, ga den støtet til en engasjert debatt i bygda, med både underskriftskampanje og innbyggerinitiativ («Min sak».). 

Da planutvalget skulle sluttbehandle reguleringsplanen, vedtok utvalget at «[s]aken utsettes i påvente av behandlingen av innbygger-initiativet i kommunestyret» (planutvalgssak 26/14, møtet 4.6.2014).

Videre framdrift
Innbyggerinitiativet behandles i kommunestyrets møte 25. september. 
Det medfører at sluttbehandlinga av reguleringsplanen tidligst kommer på dagsorden i planutvalg og kommunestyre i novembermøtene.

Sak om bygging av helsehus, med avklaring av omfang, tomt og investeringsramme vil tilsvarende først kunne ferdigstilles og komme til politisk behandling i november. 

Flere forhold påvirker når sakene kommer til politisk behandling:

  • Kommunestyrets vedtak i saken om innbyggerinitiativet.
  • Hvilken betydning har kommunestrukturprosessen for spørsmålet? Kommunestyret i Lunner vedtok å legge samarbeidet om forsterket sykehjemsavdeling (intermediær avdeling, IMA) i helsehuset på is, med henvisning til kommunestrukturarbeidet. Gran kan gå inn for å bygge helsehuset uten det planlagte samarbeidet, eller tenke som politikerne i Lunner.
  • Har kommunen råd til å investere så mye over så få år som gjeldende investeringsplan tilsier? Under formannskapets budsjettkonferanse 2.-3. september ble det mer enn antydet at svaret er nei, og at en bl.a. må se på om bygginga av helsehuset må skyves utover i tid. 
  • Første hint kommer når rådmannen overleverer sitt budsjettunderlag 9. oktober. En må vente at ordførers budsjettforslag, som ferdigstilles etter at statsbudsjettet er kjent, gir et tydelig svar.
  • Er det fortsatt saksforhold som må utredes? Rådmannen arbeider med å kartlegge om Sagatangen-tomta er et alternativ som det er verdt å ta opp til ny vurdering. (Blei ikke vurdert som godt nok egnet i silingsprosessen som lå til grunn for konsekvensutredning og forslag til endret kommunedelplan for Gran sentrum, behandlet av kommunestyret i desember 2012.)

Skisseprosjektets rapport klar
Skisseprosjektets rapport er nå klar.

Brorparten av arbeidet har bestått i å tegne bygget mer detaljert og nøyaktig for å etterprøve arealbehov og skape grunnlag for bedre kalkyle enn det som var mulig våren 2013. 

Derfor er rapporten forholdsvis ordknapp. Den må leses med prosjektrapporten fra mai 2013 liggende ved siden av. 2013-rapporten gir beskrivelsen av tjenestene i helsehuset, og har mer stoff om de påtenkte samarbeidsområdene. Les mer om hvilke avdelinger og tjenester som er planlagt. 

Skisseprosjektet viser at det er mulig å bygge helsehuset på den foreslåtte tomta på «Morstadjordet», med de tjenester og funksjoner som er forutsatt i kommunestyrets vedtak fra juni 2013. 

Helsehuset er nå kalkulert på grunnlag av tomt og bygg slik det er konkretisert i skisseprosjektet, og kostnadsjustert. Dette til forskjell fra de tidligere fasene, da det ble gjort kostnadsvurdering på grunnlag av erfaringstall og overslag. 

Nettoarealet er det samme, mens bruttoarealet har økt noe. Dette som en konsekvens av nye forskriftskrav og økte korridorarealer som gir gode rom brukere og ansatte.

Kalkylen gir med de oppjusterte forutsetningene på en total kostnadsramme på nær 364 millioner kroner, tomt ikke innregnet; opp fra 303 millioner kroner. Dette beløpet understreker behovet for å se på investeringstakten, som nevnt over.

-------------------------------------------------------------------------

Innhold for helsehuset
Nybygget er planlagt ferdigstilt innen utgangen av 2017. 

KAD-forsøk
Lunner og Gran samarbeider fra høsten 2013 om forsøk med såkalte «øhjelpsplasser» eller kommunal akutt døgnenhet (forkortet KAD) på avdeling 2, Marka. Dette er en forsøksordning under samhandlingsreforme og blir nasjonal ordning fra og med 2016. Forsøket omfatter to senger for Gran og en seng for Lunner; samme kapasitet som er planlagt i forsterket sykehjemsavdeling i den nye helsehuset.

Desentralisert tilbud fra Gjøvik sykehus i Gran sentrum
Sykehuset Innlandet har i dag to spesialisthelsetjenestetilbud på Hadeland, gynekolog og ortoped. Tjenestene hadde kontorer på Gran rådhus fram til legevaktlokalene i nødetatsbygget sto ferdig juni 2013. 


Bildeteks: Skjervum helse- og omsorgssenter juni 2013 (utsnitt av orginalfoto).
Foto: Sissel Skjervum Bjerkehagen, avisen Hadeland

Publisert
09.04.2014
Sist endret
29.03.2017
Publisert av
Gran kommune