Nytt sykehjem og omsorgsboliger på Sagatangen

Kommunestyrets vedtak sak 98/17 Nytt sykehjem og omsorgsboliger på Sagatangen - rammer for videre prosjektering (investeringsprosjekt 619)

 1.  Kommunestyret tar saken til etterretning.
 2. Prosjekteringen videreføres med umiddelbar oppstart, med mål om å starte byggearbeidene i 2018. Kommunestyret forventer at rådmannen bearbeider prosjektet innenfor rammene som er satt i vedtak i sak 42/17, 22.06.2017.
 3. Vedtak om interkommunalt samarbeid om forsterket sykehjemsavdeling sammen med Lunner kommune innarbeides i prosjektet.
 4. Framdriften gjøres avhengig av tilsagn om investeringstilskudd fra Husbanken og av endelig vedtatt reguleringsplan. 
 5. Prosjektet starter umiddelbart opp prosjektering av lokaler til Sykehuset Innlandet. Arbeidet legger foreløpig til grunn de signaler som SI ga i møte med Lunner og Gran kommuner primo november. Prosjekteringsutgiftene for oppstartfasen finansieres innenfor 2018-rammen for prosjekt 619. Kommunestyret får egen sak om rammer for videre framdrift, så snart det foreligger tilstrekkelig informasjon.
 6. Kommunestyret ber rådmannen få på plass en forpliktende avtale med Sykehuset Innlandet innen 1. kvartal 2018.
 7. Formannskapet skal holdes løpende informert. 

--------------------------------------------------------------------------------

Designkonkurransen er avsluttet

Om konkurransen

Se designforslagene

Gran kommunes begrensede plan- og designkonkurranse for nytt sykehjem og omsorgsboliger er avslutta som planlagt med juryens konklusjon fredag 15. september. Fem utvalgte prosjekteringsgrupper (tverrfaglig sammensatt av fagfolk fra flere firma) deltok i designkonkurransen. Vinner ble Ratio Arkitekter AS med sitt forslag "Lev vel".

På bildet ser en juryen med en plansje fra hvert designforslag.
Fra venstre juryens sekretær, arkitekt Arild Sletten, deretter juryens medlemmer: Ordfører Willy Westhagen (med vinnerforslaget), helse- og omsorgssjef Mette Mosby, arkitekt Torstein Lømo og arkitekt Robby Robrecht.
 
Vi vil stille ut innlevert materiale for alle de fem bidragene på Gran rådhus, håper å få det oppstilt i dag så det er tilgjengelig allerede tirsdag 19. september. Utstillingen vil i alle fall stå ut september, og vil være tilgjengelig når rådhuset er åpent.

 
De fem prosjekteringsgruppene starta prosjekteringsarbeidet 23/6, med leveringsfrist 1/9. Bidrag levert anonymisert, så juryens arbeid 4-15/9 har basert seg på materiale uten informasjon om hvem som står bak løsningen. Sammenkoblinga av bidrag/motto og hvem som står bak, skjedde etter at juryen hadde signert sin protokoll.
 
Evalueringen er gjennomført i samsvar med konkurransegrunnlaget: " Ved evalueringen av forslagene vil løsningens generelle arkitektoniske kvalitet
og funksjonalitet bli vektet med 60 % mens prisen på prosjekteringstjenestene vil bli vektet med 40 %.
Løsningens generelle arkitektoniske kvalitet og funksjonalitet vil ha følgende underkriterier:
‐ forslagets arkitektoniske (i videste forstand), konstruksjonsmessige og praktiske kvaliteter; vektes med 1/3 del;
‐ forslagets brutto‐ / netto‐faktor (minst mulig bruttoareal) vektes med 1/3 del;
‐ forslagets tjenesteeffektivitet; vektes med 1/3 del.
 
Forprosjektfasen starter etter kontraktssignering torsdag, og prosjekteringen pågår fram til 24. november. Her videreutvikles forslaget, og det utarbeides tegninger og kalkyler som grunnlag for politisk sak og søknad til Husbanken. Gitt positivt vedtakt i kommunestyrets desembermøte, går arbeidet videre med detaljprosjektering på nyåret.
Parallelt pågår det nå arbeid med reguleringsplan. Sluttbehandling er planlagt i april 2018.

 

Kort statusrapport juli 2017

Kommunestyret vedtok 22.6.2017 å igangsette prosjektering av nytt sykehjem og omsorgsboliger på Sagatangen med 125 plaser for heldøgns omsorg.

Gran kommune har igangsatt en «Begrenset Plan- og designkonkurranse» som skal lede til inngåelse av tjeneste kontrakt med prosjekteringstjenester for utbygging av sykehjem og omsorgsboliger. Prosjekteringenstjenestene omfatter en komplett rådgivergruppe med arkitekt som ledende fag og en erfaren prosjekteringsgruppe leder for ledelse av prosjekteringen.

For utvelgelse av rådgivergruppene har Gran kommune hatt evalueringskriteriene: Gruppenes kompetanse/prosjekteringserfaring, med hovedvekt på arkitektens. De prosjekterende skal ha erfaring med gjennomføring av prosjekt med klima- og miljøkrav, sykehjem og omsorgsbolig prosjekt samt prosjekt med bærende konstruksjoner av tre. 

12 firmaer med prosjekteringsgruppe ønsket å delta i konkurransen. Firmaene ble alle vurdert til å være kvalifisert for deltakelse.  Alle firmaene har gode referanseprosjekter og god erfaring hos tilbudte personer i tråd med alle evalueringskriteriene. Gran kommune fikk dermed et «luksusproblem» ved at de blant mange gode firmaer kunne velge de «beste».

5 firmaer med rådgivergruppe er valgt ut til å delta i konkurransen: Reiulf Ramstad Arkitekter AS, Longva Arkitekter AS, ASAS Arkitektur AS, Arkitema Architects AS og Ratio Arkitekter AS. Deres fremlagte dokumentasjon var i sum bedre på erfaring og referanseprosjekter enn de som ikke ble valgt.

Disse 5 prosjekteringsgruppene skal innen 1.9.2017 levere et løsningsforslag på sykehjem og omsorgsboliger plassert på Sagatangen og et tilbud på prosjektering av det komplette prosjekt. Evaluering av løsningsforslagene vil bli foretatt av en jury i tråd med anskaffelsesforskriften.

Evaluering av løsningsforslagene vil bli foretatt for å velge det prosjektet som oppfyller best alle ønsker og krav slik at Gran kommune får mest mulig sykehjem og omsorgsboliger for «penga». Det vil si et minst mulig bygg som vil dekke behovet for sykehjem og omsorgsboliger og dermed også et rimeligst mulig bygg. Bygget med krav til klima og bruk av tre skal i driftsfasen kunne ha høy tjenesteeffektivitet og dermed lave driftskostnader.

Etter valg av løsningsforslag med tilhørende prosjekteringsgruppe i september 2017 vil det bli utarbeidet et forprosjekt med kalkyler. Kommunestyret vil få forprosjektet lagt fram til behandling i kommunestyrets møte i desember 2017.

Gran kommune, 10.7.2017, Gard Olsen eiendomssjef
(Skrevet – og inntatt - som leserbrev til avisen Hadeland)

---------------------------------------------------------------------------------------------

Kommunestyrets vedtak i byggesaken 22. juni 2017

Kommunestyret vedtok å avsette 508 mill. kroner for bygging av nytt helse- og omsorgssenter med 125 plasser for heldøgns omsorg på Sagatangen. Anlegget planlegges med 65 institusjonsplasser og 60 plasser i omsorgsbolig. En legger til grunn samarbeid med Lunner kommune om interkommunal forsterket sykehjemsavdeling med plasser for kommunal akutt døgnenhet, og felles samarbeid med Sykehuset Innlandet om desentraliserte spesialisthelstjenester.

I tillegg avsettes 20 mill. kroner til tiltak for Marka helse- og omsorgssenter. Her beholdes Markatun III med 25 institusjonsplasser for personer med demens.

Vedtaket kan lastes ned her.

Vedtaket, som følger hovedlinjene i helse- og omorgsstrategien, innebærer at Gran kommune i 2020 vil ha 150 plasser for heldøgns omsorg på Marka og på Sagatangen, med tillegg av 16 plasser i Markadompa. Plassene fordeler seg på 90 institusjonsplasser og 76 plasser for heldøgns omsorg i omsorgsbolig.

Prosjekteringsarbeidet startet opp umiddelbart etter vedtaket med en «begrenset plan- og designkonkurranse». Her er det valgt ut fem rådgivergrupper som skal konkurrere om beste løsning for sykehjem og omsorgsboliger på Sagatangen. Vinner får oppdraget å detaljprosjektere bygget. Målet med konkurransen er å få «mest mulig bygg for pengene», arealeffektivt og godt tilrettelagt for beboere og tjenesteutøvere, med lave årlige driftskostnader.

Forprosjekt med kalkyler planlegges lagt fram til behandling i kommunestyrets desembermøte 2017.

Utredningsarbeidet i prosjekt 606 Nytt sykehjem og omsorgsboliger på Skjervum 2016-107 er avsluttet. Kommunestyret behandlet rådmannens innstilling 22. juni 2017 (42/17).

Saken inkluderte forslag for prosjekt 613 Marka helse- og omsorgssenter. Saksframlegg og vedlegg finner du her.

----------------------------------------------------------------------------

Kommunestyrets vedtak i byggesaken 13. oktober 2016
Forstudien avla rapport 31. august. Saken sto på sakskartet til kommunestyret 13. oktober (se sak PS 111/16, saksframlegg, rapport og vedlegg under «Dokumenter»). Rådmannen innstilte på bygging av 65 institusjonsplasser og 25 boliger tilrettelagt for heldøgns omsorg på Skjervum, med tomt i Gran sentrum, Hovslia, som alternativ. Kommunestyret vedtok å utsette saken for å få utarbeidet nye flomsonekart for Gran sentrum, beregne kostnader for bygging av ny adkomstvei til Skjervum, avklare samarbeid med Lunner om forsterket sykehjemsavdeling (se under), samt avklare mulig tomt i området Lidskjalv.

Kommunestyret sluttet seg i samme vedtak til rådmannens anbefaling «om å gjennomføre en forstudie for avklare mulighet for å gjennomføre foreslått investeringsprosjekt for nybygg og rehabilitering av Marka helse- og omsorgssenter før 2020». Dette arbeidet gjennomføres som eget prosjekt vinteren 2016-2017: 613 Marka helse- og omsorgssenter (613 MHOS).

Kommunestyrets vedtak i sak om utvidet helse- og omsorgssamarbeid med Lunner og Sykehuset Innlandet 13. oktober 2016
Saken «Samarbeidsløsninger innenfor helse- og omsorgstjenestene - forslag til interkommunalt samarbeid mellom Lunner og Gran» ble behandlet før byggesaken i kommunestyret 13. oktober (se sak PS 110/16, saksframlegg, rapport og vedlegg under «Dokumenter»). Vedtaket (saksprotokollen») kan leses ned her.

--------------------------------------------------------------------------------

Prosjektbestilling mai 2016

Rådmannen la våren 2016 fram to saker som ga kommunestyret anledning til å avklare forholdet mellom vedtaket og tidligere planer, herunder forslag om nye helse- og omsorgstjenestesamarbeider sammen med Lunner kommune, og samarbeid med Sykehuset Innlandet HF om et "Hadeland lokalmedisinsk senter". 

Sak "prosjektbestilling" ble behandlet av kommunestyret 12. mai (se sak PS 67/16). Prosjektet vil i juni-august arbeide med grunnlaget for neste politiske behandling som planlegges til kommunestyrets møte 13. oktober 2016. Saken om utvidet samarbeid om helse- og omsorgstjenester lå på kommunestyrets bord i møtet 31. mars (se sak PS 41/16). Rapporten fra dette arbeidet kommer først til behandling i kommunestyrets oktobermøte, se orientering gitt til kommunestyret 16. juni.


-------------------------------------------------------------------------------

Kort om IMA, LMS og helsehus 

Prosjektet er komplisert. Det er økonomisk utfordrende og det favner bredt faglig. Saksfeltet inneholder også mange ord og begreper som ikke er selvforklarende.

Helsehus, IMA (eller intermediær avdeling), og LMS (eller lokalmedisinsk senter) er blant de viktigste – og de vanskeligste.  

Problemet? Disse tre sentrale ordene beskriver hverken en ferdig definert tjeneste eller et ferdig definert bygg.

Omfang, tjenester og organisering må avgjøres konkret. Og de må drøftes og fastsettes som del av kommunens totale tilbud av helse- og omsorgstjenester, i samspill med, og ikke som et frittstående tillegg til de tjenester kommunen allerede har. Dermed har begrepene et klart preg av tjenesteutvikling og organisasjonsutvikling. Bruken kompliseres ytterligere hos oss ved at de også inneholder mulige samarbeider med Lunner kommune og med Sykehuset Innlandet HF. 

 • IMA – eller bedre: Forsterket sykehjemsavdeling. En IMA er i utgangspunktet en sykehjemsavdeling, altså en kommunal helse- og omsorgstjeneste. Styrkingen ligger dels i høyere bemanningsnorm og dels i krav til høyere kompetanse enn for ordinære sykehjemsavdelinger.
 • LMS – altså lokalmedisinsk senter. Defineres på regjeringens nettsted som «Et lokalmedisinsk senter er et helsetilbud der en eller flere kommuner samarbeider med et sykehus om tjenester.»
 • Helsehus er på ingen måte et fast, avklart begrep. Er hos oss lansert som navn på et bygg "HAdeland helsehus", og deretter brukt om et bygg med bredt tjenestetilbud innenfor folkehelse og helse- og omsorgstjenester, nærmest synonymt med «lokalmedisinsk senter».

Mer informasjon om lokalhistorien til ordene IMA, LMS og helsehus her (pdf).
----------------------------------------------------------------------

Sakens forhistorie fram til 2015
Under finner du sentral informasjon fra prosjektets forrige fase. Se også lenker til videre informasjon i "boksene " på høyre side. 

Prosjekt "Helsehus i Gran" planla et nybygg som samlet mange helse- og omsorgstjenester i Gran sentrum.  Arbeidet er en sentral del av kommunens utviklingsarbeid innenfor helse- og omsorgstjenesten (omtalt som "Handlingsplan Opptur").

Prosjektering er satt på vent (oppdatert 5.2.15)
Kommunestyremøtet vedtok 25.9.2014, i sak Stedsvalg for nytt sykehjem i Gran - krav om ny behandling i Gran kommunestyre, å oppheve vedtaket fra juni 2013. Prosjekteringsarbeidet er satt på vent til saken kommer opp til ny behandling. Framdrift ikke bestemt. Saksframlegg og vedtak (sak 79/14) finner du her . Etter budsjettvedtaket i desember 2014 er prosjektmidlene flytta til 2018-2020.

Vurdering av Sagatangen som tomt for «Helsehuset» (oppdatert 09.10.14.)
Gran kommune har fått utarbeidet en overordnet vurdering av Sagatangen som mulig tomt for et helsehus med det romprogrammet som nå er prosjektert. Se avsnittet «Ny arkitektrapport og framdrift for helsehuset» 


Silingsprosessen som lå til grunn for konsekvensutredning og forslag til endret kommunedelplan for Gran sentrum (behandlet av kommunestyret i desember 2012), vurderte Sagatangen som ikke godt nok egnet.  

Rapporten viser områdets muligheter og peker på utfordringer som må utredes og løses. Temaene som drøftes i rapporten tas naturlig med i arbeidet fram mot ny behandling av helsehussaken.

Se de nyeste dokumentene fra SG Arkitektur på siden "Gran helsehus - dokumenter og vedtak"
-------------------------------------------------------------------------

Kommunestyret opphever helsehusvedtaket fra juni 2013 (oppdatert 01.10.14)

Kommunestyrets vedtak (25.09.2014) i sak  79/14 "Stedsvalg for nytt sykehjem i Gran - krav om ny behandling i Gran kommunestyre"

 1. Kommunestyret imøtekommer innbyggerinitiativet og ber ordføreren ta prinsippvedtaket om plassering av nytt sjukehjem opp til ny behandling.
 2. Vedtak i sak 91/13 oppheves, og hele saken tas opp til ny behandling, der det også gjøres en konsekvensutredning av Lunner kommunes vedtak om å avslutte IKS om helsehus, og mulige konsekvenser av en eventuell kommunesammenslåing.

-------------------------------------------------------------------------
Ny arkitektrapport og framdrift for helsehuset (oppdatert 17.09.14.)

Arkitektenes sluttrapport for skisseprosjektet er nå klar. Her kan du laste ned rapporten, samt lese om status for helsehuset og videre framdrift for prosjektet.

Etter at kommunestyremøtet 20. juni 2013 (sak 91/13) vedtok at det skal bygges nytt sykehjem i Gran sentrum, har prosjekteringsarbeidet i Gran gått videre med det som kalles et skisseprosjekt. 

I vår sammenheng betyr det at arkitektene har tegnet ut rammene som lå i prosjektrapporten 949 Helsehus i Gran (mai 2013) mer nøyaktig og detaljert. Det har også vært løpende drøftinger med brukerrepresentanter om endringer og forbedringer. 

Samtidig har fagfolk i Lunner og Gran samarbeidet om å svare på bestillingen om mulige nye interkommunale samarbeid innenfor helse- og omsorgstjenestene. Også dette arbeidet har hatt utgangspunkt i vedtaket i kommunestyresak 91/13  (og tilsvarende i Lunner). 

Tilskuddsordning videreføres
Framdriften i arbeidet har vært styrt av forutsetningene i tilskuddsordninga for sykehjem og omsorgsboliger. Tilskuddsordninga representerte et statstilskudd på 90 millioner kroner (for 80 sykehjemsplasser). Gjeldende ordning utløper i 2015. Med de rammene som var kjent i 2013, betydde det byggestart i 2015 og ferdigstillelse innen utgangen av 2017. Derfor var det nødvendig å budsjettere med investeringer til helsehuset i 2015-2016.

Revidert nasjonalbudsjett, som kom i mai 2014, avklarte at tilskuddsordninga videreføres. (Men det forelå ingen føringer hverken om størrelsen på tilskuddet, tildelingskriterier, eller om tilskuddsramme.) Dette åpner for en annen, langsommere framdrift enn det som har vært lagt til grunn hittil.

Tomt og reguleringsplan 
Parallelt med skisseprosjekt og samarbeidsalternativer er det blitt arbeidet med tomt for helsehuset. Kommunestyret godkjente i møte 12.12.2013 (k-sak 155/13) revidert kommunedelplan for Gran sentrum. 

Her ble tomta på «Morstadjordet» pekt ut som tomt for helsehuset, og reguleringsplanarbeidet ble satt i gang.  Da forslaget til reguleringsplan lå ute til offentlig ettersyn, ga den støtet til en engasjert debatt i bygda, med både underskriftskampanje og innbyggerinitiativ («Min sak».). 

Da planutvalget skulle sluttbehandle reguleringsplanen, vedtok utvalget at «[s]aken utsettes i påvente av behandlingen av innbygger-initiativet i kommunestyret» (planutvalgssak 26/14, møtet 4.6.2014).

Videre framdrift
Innbyggerinitiativet behandles i kommunestyrets møte 25. september. 
Det medfører at sluttbehandlinga av reguleringsplanen tidligst kommer på dagsorden i planutvalg og kommunestyre i novembermøtene.

Sak om bygging av helsehus, med avklaring av omfang, tomt og investeringsramme vil tilsvarende først kunne ferdigstilles og komme til politisk behandling i november. 

Flere forhold påvirker når sakene kommer til politisk behandling:

 • Kommunestyrets vedtak i saken om innbyggerinitiativet.
 • Hvilken betydning har kommunestrukturprosessen for spørsmålet? Kommunestyret i Lunner vedtok å legge samarbeidet om forsterket sykehjemsavdeling (intermediær avdeling, IMA) i helsehuset på is, med henvisning til kommunestrukturarbeidet. Gran kan gå inn for å bygge helsehuset uten det planlagte samarbeidet, eller tenke som politikerne i Lunner.
 • Har kommunen råd til å investere så mye over så få år som gjeldende investeringsplan tilsier? Under formannskapets budsjettkonferanse 2.-3. september ble det mer enn antydet at svaret er nei, og at en bl.a. må se på om bygginga av helsehuset må skyves utover i tid. 
 • Første hint kommer når rådmannen overleverer sitt budsjettunderlag 9. oktober. En må vente at ordførers budsjettforslag, som ferdigstilles etter at statsbudsjettet er kjent, gir et tydelig svar.
 • Er det fortsatt saksforhold som må utredes? Rådmannen arbeider med å kartlegge om Sagatangen-tomta er et alternativ som det er verdt å ta opp til ny vurdering. (Blei ikke vurdert som godt nok egnet i silingsprosessen som lå til grunn for konsekvensutredning og forslag til endret kommunedelplan for Gran sentrum, behandlet av kommunestyret i desember 2012.)

Skisseprosjektets rapport klar
Skisseprosjektets rapport er nå klar.

Brorparten av arbeidet har bestått i å tegne bygget mer detaljert og nøyaktig for å etterprøve arealbehov og skape grunnlag for bedre kalkyle enn det som var mulig våren 2013. 

Derfor er rapporten forholdsvis ordknapp. Den må leses med prosjektrapporten fra mai 2013 liggende ved siden av. 2013-rapporten gir beskrivelsen av tjenestene i helsehuset, og har mer stoff om de påtenkte samarbeidsområdene. Les mer om hvilke avdelinger og tjenester som er planlagt. 

Skisseprosjektet viser at det er mulig å bygge helsehuset på den foreslåtte tomta på «Morstadjordet», med de tjenester og funksjoner som er forutsatt i kommunestyrets vedtak fra juni 2013. 

Helsehuset er nå kalkulert på grunnlag av tomt og bygg slik det er konkretisert i skisseprosjektet, og kostnadsjustert. Dette til forskjell fra de tidligere fasene, da det ble gjort kostnadsvurdering på grunnlag av erfaringstall og overslag. 

Nettoarealet er det samme, mens bruttoarealet har økt noe. Dette som en konsekvens av nye forskriftskrav og økte korridorarealer som gir gode rom brukere og ansatte.

Kalkylen gir med de oppjusterte forutsetningene på en total kostnadsramme på nær 364 millioner kroner, tomt ikke innregnet; opp fra 303 millioner kroner. Dette beløpet understreker behovet for å se på investeringstakten, som nevnt over.

-------------------------------------------------------------------------

Innhold for helsehuset
Nybygget er planlagt ferdigstilt innen utgangen av 2017. 

KAD-forsøk
Lunner og Gran samarbeider fra høsten 2013 om forsøk med såkalte «øhjelpsplasser» eller kommunal akutt døgnenhet (forkortet KAD) på avdeling 2, Marka. Dette er en forsøksordning under samhandlingsreforme og blir nasjonal ordning fra og med 2016. Forsøket omfatter to senger for Gran og en seng for Lunner; samme kapasitet som er planlagt i forsterket sykehjemsavdeling i den nye helsehuset.

Desentralisert tilbud fra Gjøvik sykehus i Gran sentrum
Sykehuset Innlandet har i dag to spesialisthelsetjenestetilbud på Hadeland, gynekolog og ortoped. Tjenestene hadde kontorer på Gran rådhus fram til legevaktlokalene i nødetatsbygget sto ferdig juni 2013. 


Bildetekst: Sagatangen i dag.
Foto: Sissel Skjervum Bjerkehagen, avisen Hadeland

Publisert
09.04.2014
Sist endret
15.12.2017
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00