Ungskogpleie

God ungskogpleie sikrer fremtidstrærne, dvs. de trærne som ut i fra treslag og kvalitet vil gi størst mulig verdi for skogeier.

Etter hvert som trærne vokser, vil de konkurrere om ressurser som lys, vann og næring. Dette gjelder både om du satser på naturlig foryngelse eller planting.

Ved ungskogpleie rydder man plass til fremtidstrærne ved å fjerne uønskede trær og annen konkurrerende vegetasjon. På den måten unngår man at fremtidstrærne skades eller hemmes, og legger grunnlaget for produksjon av kvalitetsvirke.

Ungskogpleie gir stormsterk kvalitetsskog
Ungskogpleien er avgjørende for hvilke muligheter man har til å påvirke kvalitet og stabilitet ved fremtidig skogbehandling. Ved å gi fremtidstrærne plass til å utvikle krone og rotsystem på et tidlig stadium, får man god stabilitet. Dette minsker risiko for vindfall, spesielt om man planlegger å tynne bestandet i fremtiden. 

Hensynet til hjortevilt ved ungskogpleie
For å forhindre beiteskader på ungplanter, er det viktig at maten til hjortedyra, det vil si lauvtrærne, spares i tilstrekkelig grad. Dette sikrer man ved å følge dette:

  • Tydelig beita planter røres ikke
  • Lauvbusker uten særlig beiting skal kuttes i mage/brysthøyde. Helst over levende gren. Dette vil gi nye skudd som raskt blir tilgjengelig elgfôr også over snødekket.
  • Regulering av lauv i fremtidig granbestand utføres bare i  granplantas nærmeste omkrets, og kun for de fremtidige plantene. Tenk avstand og fordeling.
  • Regulering i furu bør ikke utføres før ved min. 4 meters høyde. Uønskede trær toppkappes slik at mest mulig barmasse bevares.
  • Generelt skal rogn, osp, selje og vier spares.

Ved å ikke ta tilstrekkelig hensyn til viltbeite ved ungskogpleie, kan ikke skogfond brukes og tilskudd kan ikke gis, jfr. Forskrift om bruk av skogfond.

Sommerbeiting på rogn

Rogn eller annet lauv med tydelig beitepreg, må ikke fjernes. Bildet viser sommerbeiting/rasping på rogn, som da er vegetasjon som må få stå. Dette er ikke til hinder for gjenvekst av gran eller furu.

Høy kapping og nye skudd til hjorteviltet

Høy kapping av lauvbukser gir nye skudd til hjorteviltet.

Beita bjørk

Fremtidstrærne kommer her opp gjennom beita bjørk. Buskformede lauvtrær uten gjennomgående stamme er oftest vinterbeitet. Dette ser man lett. Slikt lauv er svært viktig for hjorteviltet, og det hindrer eller skader ikke fremtidstrærne. Det er både unødvendig og svært uheldig å fjerne dette.

Mer informasjon om ungskogpleie finner du på sidene til Landbruksdirektoratet eller du kan ta kontakt med Landbrukskontoret.

Publisert
07.03.2017
Sist endret
09.03.2017
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00