Standard for markberedning

Markberedning er viktig for å gi best mulige betingelser for den nye skogen. Retningslinjene under er grunnlaget for den skogfaglige veiledningen på fagområdet framover.

Hvorfor markberede?
Ved markberedning gir vi planter og frø bedre livsbetingelser. Dette får de fordi vi høyner marktemperaturen, hindrer uttørking og reduserer konkurransen fra annen vegetasjon. Undersøkelser viser også at snutebilleskadene reduseres vesentlig.

Resultatet av markberedning blir:
• Raskere etablering
• Bedre overlevelse
• Bedre vekst

Til sammen betyr det kortere omløpstid.

For å kunne si noe om kvaliteten på arbeidet, må vi definere hva som menes med en godkjent planteplass og spireplass.

Planteplassen
En godkjent planteplass skal være ei omvendt torv med en maksimalt 10 cm tjukk mineraljordhaug på toppen, eventuelt en miks av mineraljord og humus. Det som er viktig er at den totale tjukkelsen ikke må være større enn at rotklumpen til planta kommer gjennom torva og ned til kapillært vann. Planteplassen skal være minimum 30 x 30 cm.
Ved telling skal godkjente planteplasser som ligger nærmere hverandre enn 1 meter, telles som en planteplass.

Spireplassen
En godkjent spireplass skal bestå av ren mineraljord eller en miks av humus og mineraljord. Den må være bearbeidet («omrørt»), og maksimal 10 cm djup. Spireplassen skal være minimum 20 x 20 cm. Ved telling skal godkjente spireplasser som ligger nærmere hverandre enn 1 meter, telles som en spireplass

Generelle krav
Det skal ikke være sammenhengende furer, maksimal flekklengde skal være 5 meter med et klart opphold på 1 meter. Dette for å gjøre markberedningen mer skånsom og for å hindre muligheter for erosjon. I sterkt hellende terreng kan flekklengden reduseres ytterligere.

Det skal ikke markberedes
• i sumpskog og areal avsatt til kantsoner
• i kalkskog
• nærmere kulturminnets ytre kant enn 5 m
• innenfor kulturmiljøer
• nærmere mye brukte stier enn 2,5 m (stier eldre enn 1537; 5 m)
• nærmere produksjonsskog enn 5 m
• i terreng med stor erosjonsfare
• på lavmark med humusdekke tynnere enn 3 cm

Vi anbefaler at feltene ligger en sommer før de markberedes. Dette for at barnålene skal falle av og kvisten tørke og blir sprø. Det gjør at kvaliteten på sjølve markberedningen blir bedre. Ved planting er det en fordel at feltene ligger over en vinter slik at den omvendte torva komprimeres.

Initiativtakerne til den nye standarden for markberedning er skogeierandelslagene Glommen, Viken og Mjøsen, SB Skog, Norskog, Statskog SF og fylkesmennene i Hedmark og Oppland.

Skogbrukets Kursinstitutt har hatt prosjektledelsen og prosjekteierskapet.

Les hele kortversjonen av Standard for markberedning her. 

Publisert
26.06.2013
Sist endret
26.06.2013
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00