Nå kan du få tilskudd for miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel

Som følge av Jordbruksavtalen 2018-2019 blir det nå i 2018 mulig å søke på tilskudd i Oppland for areal der det er brukt nedlegging (stripespreder) eller nedfelling som spredemetode om våren eller i vekstsesongen.

Stripespreder: 
Legger gjødsla i striper på bakken, med 20-40 cm radavstand.

Nedfeller: 
Plasserer gjødsla ned i bakken, ved hjelp av ulike metoder.

Andre spredemetoder er ikke tilskuddsberettiget for Oppland i 2018. Tiltaket gjelder både i voksende kultur (gras og delgjødsling i korn) og i åpenåker/stubb.

Krav for å søke tilskudd til nedlegging/nedfelling:

  • Det skal minimum spres 5 kg total-Nitrogen i husdyrgjødsla per dekar.
  • Tilskuddet gjelder for spredning vår/vekstsesong og arealet skal høstes eller beites etter siste spredning.
  • Husdyrgjødsel spredt på åpenåker skal moldes ned innen 18 timer.
  • Foretaket skal ha gjødslingsplan og skiftenoteringer som viser faktisk gjødsling,
  • Bruk av utstyr for nedlegging/nedfelling skal kunne dokumenteres, f.eks. faktura for leie.

Tilskudd til miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel omsøkes sammen med de andre tiltakene gjennom RMP-søknad på Landbruksdirektoratet/Altinn, søknadsfristen er 15. oktober. Tiltaket tegnes inn i kart i søknaden.

Tilskuddssats er foreløpig satt til 80 kr/daa.

Søknadsfrist for RMP er 15. oktober! 

Selv om innføringen av dette tilskuddet kom seint i forhold til vekstsesongen håper vi at flest mulig benytter seg av tiltaket og tilskuddet allerede i 2018.

Publisert
11.06.2018
Sist endret
11.06.2018
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00

Finn oss på Facebook