Behov for tiltak mot forurensning fra landbruk på Hadeland

Mange vann i jordbruksområder på Hadeland er forurenset av næringssalter. Det er nødvendig med tiltak for å oppfylle minimumskravene til miljøtilstand som Norge har forpliktet seg til gjennom vanndirektivet.

Dette viser er rapport fra Faun naturforvaltning som oppsummerer resultatene fra vannovervåking i 32 vann på Hadeland i 2017. Det ble tatt månedlige prøver fra vatna fra mai til november. Prøvene er analysert på innhold av næringssalter og på mengde og artssammensetning av planktonalger.

Miljøtilstandklasse i de undersøkte innsjøene vises på figuren under. Miljøtilstanden må minimun være "God" for å innfri forpliktelsene i vanndirektivet.

Kart over de undersøkte vannforekomstene

Miljøtilstanden varierer betydelig mellom innsjøene. Noen av sjøene var i god tilstand, mens de aller fleste hadde en tilstand som var dårligere enn minimumskravet i vanndirektivet. Tre av innsjøene, Raknerudtjern, Øvre og Nedre Falangtjern var så påvirket at de var i den dårligste av tilstandsklassene i vanndirektivet.

Det synes åpenbart at hovedkilden til næringssaltforurensingen er landbruksdriften i området. Det er derfor behov for betydelige tiltak for å begrense forurensingstilførselen fra landbruket. Dette jobber derfor nå Landbrukskontoret for Hadeland med, i samarbeid med Fylkesmannen i Oppland.

Hele rapporten kan leses her.

Publisert
02.05.2018
Sist endret
16.05.2018
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00

Finn oss på Facebook