Jordloven - deling og omdisponering

Lenke til jordloven

Om loven
Formålet med jordloven er å legge forholdene til rette slik at jordviddene kan bli brukt på en slik måte som er mest tjenelig for samfunnet og de som har sitt yrke i landbruket. En samfunnsgagnlig bruk innebærer at en tar hensyn til at ressursene skal disponeres ut fra framtidige generasjoners behov (§1).
  
Jordloven regulerer deling av landbrukseiendommer og omdisponering av dyrket mark til annet enn jordbruksproduksjon. Alle som ønsker å fradele arealer fra landbrukseiendom eller omdisponere dyrket mark, må søke kommunen om tillatelse til dette.

Søknad om deling skal behandles både etter plan- og bygningsloven og etter jordloven.

I områder der arealene er:

  • gjennom reguleringsplan eller utbyggingsplan etter plan- og bygningslovens §28-2, lagt ut til annet formål enn landbruk
  • i bindende arealdel av kommuneplanen lagt ut til byggeområde, i landbruks-, natur- og friluftsområde der utnyttelse av grunnen er i samsvar med forskrifter om spredt utbygging som krever at det foreligger utbyggingsplan før deling og utbygging kan skje, samt område for råstoffutvinning, er det ikke nødvendig å søke om tillatelse etter jordloven.

Jordlovens § 12 sier at deling av landbrukseiendom må godkjennes av departementet.

Skal dyrket eller dyrkbar mark tas i bruk til annet enn jordbruksproduksjon, kan det ikke gis tillatelse til fradeling uten at det forut for delingen er gitt tillatelse til omdisponering etter jordlovens § 9.

Ved vurdering om det skal gis tillatelse til deling, skal en legge vekt på om delingen legger til rette for en tjenlig og variert bruksstruktur i landbruket. Videre skal en vurdere om delingen medfører en god driftsmessig løsning og om delingen kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området.

Det kan også legges vekt på andre hensyn, dersom disse faller innenfor formålet med jordloven.

Det er ikke tillatt å omdisponere dyrket eller dyrkbar mark til annet enn jordbruksproduksjon (§9). Landbruksmyndighetene kan gi dispensasjon fra dette. Ved en vurdering skal det tas hensyn til godkjente planer etter plan- og bygningsloven, drifts- og miljømessige ulemper for landbruket, kulturlandskapet og om omdisponering er til fordel for samfunnet. Det skal også vurderes om arealet som søkes omdisponert, kan tilbakeføres til jordbruksproduksjon.

All dyrket mark skal holdes i hevd (§8).

Hjemmel er Lov om jord av 12.05.95 nr. 23.

Saksbehandling etter jordloven
Saksbehandling av delingssaker etter denne lov, skjer etter at søknad på fastlagt blankett, med nødvendige vedlegg, er sendt kommunen. Gebyr må være innbetalt.

Saksbehandling av søknad om omdisponering skjer etter at søknad med kartvedlegg er sendt kommunen.

Søknad om deling og søknad om omdisponering behandles av Landbrukskontoret for Hadeland. Søknaden avgjøres av rådmannen etter delegert fullmakt fra kommunestyret.

Klager på vedtak sendes Landbrukskontoret for Hadeland. Dersom rådmannen opprettholder sitt vedtak, går saken til politisk behandling i kommunen. Dersom disse ikke tar klagen til følge, oversendes klagen til Fylkesmannen i Oppland ved Fylkeslandbruksstyret, for avgjørelse.

Hva skal følge saken
Søknad om deling:
- Fullstendig søknad på fastsatt blankett
- Kart over eiendommen

Søknad om omdisponering:
- Søknad
- Kart over eiendommen.

For behandling søknad om deling etter jordloven, betales et gebyr på kr. 2 000.

Publisert
09.12.2011
Sist endret
12.07.2013
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00

Finn oss på Facebook