Gjerdeloven

Gjerdeloven omhandler gjerde mellom naboer. Den gjelder ikke for gjerder mot offentlig veg eller jernbane.

Her finner du hele gjerdeloven 

Om gjerdeloven
Loven gir nabo rett til å holde gjerde mot naboeiendom, når han bekoster det selv (§6). Dersom gjerdet er til beste for begge parter, kan det kreves hold av gjerde når nytten av gjerdeholdet er åpenbart større enn kostnadene, for begge parter (§7).

Gjerdet skal være utformet og vedlikeholdt slik at det ikke er til fare for folk eller husdyr (§3 og dyrevelferdlovens §15).

Når gjerdet ikke lengre blir vedlikeholdt, skal gjerde eller gjerderester fjernes, spesielt slik at det ikke kan være til fare for folk og husdyr (§5 og dyrevernlovens §29).

Der det er uenighet om gjerdehold, kan spørsmålet avgjøres ved gjerdeskjønn, dersom ikke annet er fastsatt i lov (§14).

Piggtråd i gjerder
Når det gjelder bruk av gjerdemateriell, omhandles dette i gjerdelovens §3 og §4. Videre reguleres det av dyrevelferdlovens §15. 

Denne sier at bruk av piggtråd er ikke tillatt for å regulere dyrs ferdsel. Ved oppsetting av nye gjerder er det derfor ikke tillat å bruke piggtråd.

I gjerder mot offentlig vei, er det, uavhengig av alder på gjerdet, forbudt å bruke piggtråd.

Man er i utgangspunktet ikke pålagt å fjerne eksisterende piggtrådgjerder og mindre reparasjoner kan foretas.

Kommunene kan innføre lokal forskrift som gir totalforbud mot bruk av piggtråd, men ingen av kommunene på Hadeland har slike forskrifter.

Ser du feil bruk av piggtråd i gjerder, ta kontakt med Mattilsynet.

Publisert
09.12.2011
Sist endret
08.06.2015
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00

Finn oss på Facebook