Bo- og driveplikt

Lovbestemt boplikt
Lovebestemt boplikt er hjemlet i konsesjonsloven § 5, og oppstår ved ervervelse av bebygd eiendom overtatt på odel eller fra nære slektninger, og som har mer enn 25 dekar fulldyrket eller overflatedyrket jord eller mer enn 500 dekar produktiv skog. 

Boplikten innebærer at erverver må bosette seg på eiendommen innen ett fra overtakelsen, og deretter bebo den i minst 5 år sammenhengende.

Erverver må ta eiendommen som sin reelle bolig, dvs. være bosatt etter regler fastsatt i eller i medhold av lov 16. januar 1970 nr. 1 om folkeregistrering.

Erverver som ikke kan eller vil bosette seg på eiendommen innen ettårsfristen, må søke konsesjon. Ved søknad om konsesjon skal skjema SLF-359 benyttes. Søknaden sendes kommunen/landbrukskontoret der eiendommen ligger.

Driveplikt på landbrukseiendommer
Drivepllikt på landbrukseiendommer er hjemlet i jordloven § 8, og gjelder for alle eiere av eiendommer med dyrket mark.

Driveplikten kan oppfylles ved at eier selv bruker jorda, eller ved at den blir bortleid som tilleggsjord til annen landbrukseiendom for 10 år.

Ny eier har ett år på seg til å bestemme seg for om han vil drive eiendommen selv eller leie den bort.

Det er en forutsetning for oppfyllelse av driveplikten ved bortleie at leieavtalen er skriftlig og uten mulighet for eier å kunne si den opp. Forslag til avtaleformular finner du her.

Det kan etter § 8a søkes om fritak fra driveplikten, eller lemping på vilkårene for å oppfylle driveplikten ved bortleie, f.eks. avtalens varighet. En slik søknad sendes landbrukskontoret sammen med leieavtalen.

Mer om bo- og driveplikt finner du på Statens landbruksforvaltning sine hjemmesider.

Publisert
09.12.2011
Sist endret
15.05.2013
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00

Finn oss på Facebook