Tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - bygging/rehabilitering av idrettsanlegg og nærmiljøanlegg

Det kan søkes om kommunale midler til bygging og rehabilitering av
- ordinære idrettsanlegg (anlegg for idrett og fysisk aktivitet)
- nærmiljøanlegg (anlegg/områder for egenorganisert fysisk aktivitet hovedsakelig beliggende i tilknytning til bo og/eller oppholdsområder og primært for barn og ungdom).

Anleggene må være åpne for allmenn idrettslig virksomhet og ikke underlagt kommersielle interesser.

Vilkår/betingelser
Kommunalt tilskudd til idrettsanlegg og nærmiljøanlegg sees i sammenheng med den årlige spillemiddelordningen, men også anlegg som er baserer seg på egenfinansiering og kommunal andel kan søke om tilskudd under denne ordningen. De kommunale tilskuddssatsene samsvarer med de statlige, dvs. inntil 25 % av godkjent kostnadsoverslag for nærmiljøanlegg og inntil 33 % for andre anlegg.

Det gjøres oppmerksom på at alle nye anlegg det søkes støtte til må behandles og rulleres inn i gjeldende kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv.

Mottagere av kulturmidler (også til bygg/anlegg) forplikter seg til å akseptere ledsagerbevisordningen.

For å sikre at tilskuddet blir brukt i henhold til forutsetningene, tas det forbehold om kommunerevisjonens rett til innsyn i foreningens regnskap.

Uavhentede tilskudd bevilget til bygg/anlegg inndras etter 3 år.

Saksgang
Søknadsfrist 1. oktober hvert år.

Søknader om spillemidler med kommunale midler i finansieringsplanen registreres automatisk som søker på kommunale midler.

Hva skal følge saken?
Anlegg som ikke søker om statsmidler, men baserer sin finansiering på kommunale tilskudd fremmer søknad med behovsvurdering, detaljert kostnadsoverslag, finansieringplan og driftsplan.
Ved søknad om spillemidler er kravene til søknaden mer omfattende enn ved søknad om kun kommunalt tilskudd.

Publisert
03.10.2011
Sist endret
06.03.2014
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00