Kulturmiljøer

Med kulturmiljøer menes områder hvor kulturminner inngår som del av en større helhet eller sammenheng.

Gran kommune har et rikt landskap preget av tidligere tiders utnyttelse av jorda. Både arkeologiske kulturminner og nyere tids kulturminner kan danne rike og verdifulle kulturmiljøer.

Kommunen arbeider med tilrettelegging og informasjon om kulturminner gjennom egne plan- og prosjektarbeider.

Gjennom mange år er det jobbet med større prosjekter, som det nasjonalt verdifulle kulturlandskapet Granavollen - Tingelstad - Røykenvik, tusenårsstedet Granavollen, byggeskikkprosjekt/veileder for Hadeland og Land samt Pilegrimsleden. Granavollen er et viktig kulturmiljø og her arbeider vi med planer for praktiske tiltak for å få et enda bedre tilrettelagt område.

De seinere årene er det arbeidet med skjøtselsplan for Den bergenske hovedveg og praktiske tiltak og skjøtsel av Pilegrimsleden.

Kommunen er i gang med en temaplan for natur- og kulturarv på Hadeland.

Publisert
26.01.2012
Sist endret
21.06.2016
Publisert av
Gran kommune