Byggeskikkpris i Gran kommune 2014/2015

Byggeskikkprisen for Gran kommune deles ut annet hvert år av et utvalg oppnevnt av kommunestyret.

Det kan deles ut to priser hver gang, og utvalget har valgt å dele prisen i to kategorier:
 1. Bolighus
 2. Andre typer bygninger, anlegg mv.

Mange gode prosjekter er foreslått og vurdert for 2014/15. Flere befaringer er gjort. Etter nøye vurdering er to vinnere utpekt. Et bygg gis hederlig omtale.

Byggeskikkutvalget har bestått av Roger Nyhus (leder), Kari Dæhlen og Helge Haukeli. Atle Liaklev har vært et aktivt varamedlem, og Kari Møyner fra kulturkontoret har vært sekretær.

Utvalget har bestemt at disse to skal få Gran kommunes byggeskikkpris for 2014/2015:
I kategorien bolighus: Våningshuset på Eid Vestre
I kategorien andre typer bygninger, anlegg mv: Lokstallen i Røykenvik.

Komiteen begrunner valget på denne måten:

Våningshuset på gården Eid Vestre 
Eierne av gården stod overfor en ressurskrevende utfordring da de ville bringe hovedbygningen til den tilstand de ønsket.  Resultatet tyder på at eierne ikke har latt seg friste til å ta snarveier, men heller la prosjektet ta den tid som var nødvendig. Både eiere og håndverkere har vist ekte kjærlighet til bygningen og dens historie.

Bygningens planløsning er beholdt, dog med et nennsom utformet tilbygg med nødvendige funksjoner. I tilbygget har man stått friere i bruken av moderne elementer, mens den gamle bygningskroppen i høy grad har beholdt sitt historiske preg og opprinnelige funksjoner. Våningshuset danner sammen med de øvrige bygninger et verdifullt helhetlig tun.

Gran kommune ser det som svært positivt at eierne Grete Friis Furulund og Tom Furulund har restaurert og til dels tilbakeført bygningen på en så forbilledlig måte og dermed bidratt til å ta vare på en viktig del av vår kulturhistorie. Det er også svært gledelig for bygda at bygningen er godt ivaretatt, på grunn av dens plassering i kulturlandskapet på Randsfjordens sentrale halvøy Eid.

Bildegalleri Eid Vestre


Lokstallen i Røykenvik
Lokstallen er et landemerke i Røykenvik, og har hatt ulike funksjoner gjennom årene: Garasje for damplokomotiv, arkiv for NSB og kombinert verksted og bolig for keramikk-kunstner. Da bygningen etter dette ble til salgs, var det viktig at den fikk eiere som kunne ta vare på den og benytte den til et formål til glede for allmenheten.

Diverse ombygninger siden oppføringen stilte store krav til nye eieres pågangsmot. Man har valgt å gå grundig til verks, og aller mest iøynefallende er det nye ryttertaket, inspirert av det opprinnelige noe mindre luftetaket for damplokomotiv som preget taket opprinnelig.  Ryttertakets vinduer gir et flott og funksjonelt overlys til butikken i bygningens 2.etasje, og ned til restauranten gjennom åpningen som er gjort i gulvet. Et nytt inngangsparti er godt tilpasset helheten. Veggene i tegl og murpuss stilte store krav til rett restaurering. En vakker uteplass mot fjorden binder sammen bygningens indre rom og landskapet omkring.

Gran kommune ser det som svært positivt at Benedikte Ferner og Aage Hvinden har flott restaurert og videreutviklet Lokstallen. Alt i alt er bygningen i dag en perle som er gjort tilgjengelig for alle, og gir inspirasjon til videre utvikling av den historiske og kulturelt viktige Røykenvik.

Bildegalleri Lokstallen

Komiteen vil også gi hederlig omtale til:

Låven på Høgkorsplassen
Bygningen ligger på et gammelt bruk som også har vært skysstasjon, tett ved en historisk ferdselsåre. Eierne valgte å ta vare på bygningen til tross for at den var i svært dårlig forfatning, og den er nå til pryd for veifarende. Eierne har vært bevisst plassens og bygningens kulturhistorie og sett denne i sammenheng med nye muligheter knyttet til Kjølvegen som turvei vinter og sommer, og til pilegrimsvandringen. Tradisjonen som skysstasjon har dermed fått sin fortsettelse i den nyrestaurerte låven.  Cathrine Barlinn og Sven Barlinn fremstår som ildsjeler som ønsker å la stedet være til glede for bygda og tilreisende.

Bildegalleri låven på Høgkorsplassen

Publisert
16.06.2016
Sist endret
21.06.2016
Publisert av
Gran kommune