Byggeskikkpris

Byggeskikkpris 2010

Byggeskikkprisen  i Gran ble etablert i 1990 og deles ut annet hvert år, for bygg som er ferdigstilt de to foregående årene.

Formålet med prisen er å motivere til god byggeskikk og bevisstgjøre verdien av gode bygningsmiljøer.
Prisen er en hederspris til huseiere/tiltakshavere eller forvaltere av bygninger i forbindelse med nybygg, tilbygg eller rehabilitering av bygg eller anlegg.

Kriterier som skal vektlegges er:
- god tilpasning til eksisterende bygningsmiljø og/eller kulturlandskap.
- respekt for byggetradisjoner der disse er viktige å ivareta
- moderne bygg skal ha en god relasjon til omgivelsene og ivareta både krav til visuelt god utforming og funksjonalitet.
- klima og miljø, både når det gjelder byggematerialer, energibruk og tilpasning til endrete klimaforhold.

Ved prisutdelingen annen hvert år, deles det ut 2 priser dersom det er verdige kandidater. Er det egnete kandidater, skal det deles ut en pris i hver kategori:
1. Bolighus og offentlige bygninger.
2. Driftsbygninger, industribygg, broer, parker, veganlegg o.l.

Nye statutter trådde i kraft fra 1.1. 2013 og første utdeling etter de nye statuttene gjøres første gang i 2014 for årene 2012 og 2013.

Prisen tildeles av en politisk oppnevnt komite (byggeskikkutvalget), som vurderer både egne og innkomne forslag til kandidater. Forslag til kandidater sendes Gran kommune v/kulturkontoret innen 15. februar 

Prisen er tidligere tildelt:
1991  “Mølla i Gran“, rehabilitering
1992  Vøien gård, Gran, restaurering av hovedbygning
1993  Helgum gård, Gran, ny hovedbygning
1994  Brandbu brannstasjon, rehabilitering/tilbygg
1995  Egge gård , Brandbu, restaurering
1996  Putten gård, Bjoneroa, nybygg generasjonsbolig
1997  Granerud grendehus, Bjoneroa, nytt tilbygg til eldre bygning
1998  Engerudgården, Brandbu, nytt forretnings- og boligbygg
1999  Johan Wardeberg og Tone Gjertsen, restaurering og påbygg på eldre enebolig
2000  Pris ikke utdelt
2001  Hadelandprodukter AS for 3.byggetrinn på industribygget i Mohagen på Jaren
2002  Pris ikke utdelt
2003  Grymyr kirke
2004/2005/2006  Pris ikke utdelt
2007  Stein Arve Staxrud, restaurering av privatbolig
2008  Mohagen Bil/Olimb og Gulbrandsen
2009  Helgaker Gård, kurs– og konferansesenter
2010 Øystein Alm og Anne Kjersti Molden, nybygg fjøs Undligutua 16
2011 Trintom skole
2012/2013  Tilbygg Fagertun sykehjem og Ny driftsbygning på Jorstad

 

Publisert
18.11.2011
Sist endret
21.06.2016
Publisert av
Gran kommune