Kulturkontoret for Lunner og Gran

Øverst leder: Leder kultur
Årsverk: 8,4 – henholdsvis 6,3 i Gran og 2,1 i Lunner. Totalt 27 stillinger.

Felles kulturkontor for Lunner og Gran kommuner. Overordnet ansvar for virksomheten Kultur ligger på Kulturkontoret for Lunner og Gran kommuner, som siden 2003 har hatt ansvaret for kultur- og fritid i begge kommunene.

Virksomheten omfatter Hadeland Kulturskole, Bibliotek, Kultur og fritidstilbud, Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv og Kulturminner og kulturmiljøer.

Virksomhetsområdet omfatter både kommunale tjenester og virkemidler som benyttes overfor det frivillige kulturliv, inkludert tilrettelagte tjenester rettet mot bl.a. funksjonshemmede.

Virksomheten er et service- og koordineringsorgan som gjennom samarbeid, tilrettelegging, katalysatorfunksjon og økonomiske virkemidler skal være pådriver for lag/organisasjoner o.a. innenfor området.

Plan- og tiltaksarbeid innenfor kultur- og fritidsområdet:

 • Det frivillige kulturlivet
 • Kunst – og kulturformidling (Kulturelle skolesekken, Kulturelle spaserstokken med mer)
 • Møteplasser for kultur – og fritid (kulturbygg, fritidsklubber, friluftsområder)
 • Kulturprofilering
 • Kulturvern, kulturminner, kulturhistorie og museum
 • Kultur- og naturbasert næringsutvikling / kulturnæringer
 • Kultur og omgivelser (byggeskikk, arkitektur, stedsutvikling)
 • Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv
 • Aktivitetstilbud barn/unge/eldre/ funksjonshemmede/særskilte grupper
 • SLT, Foreldrenettverk og ungdomsråd
 • Frivilligkoordinator/Frivilligsentralen
 • Edruskapsvern
 • Organisere og drifte kommunale kultur- og fritidstilbud og kulturarenaer.
 • Samarbeide med og støtte det frivillige kulturlivet gjennom tilskudd, driftsavtaler, markedsføring, arrangementsutvikling, utleie av lokaler og utstyr
 • Kulturfaglig ansvar i kommunal planlegging(kulturplan, kommuneplan, sektorplaner)
Publisert
17.10.2011
Sist endret
04.03.2016
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00