Spillemidler

Kulturdepartementet fordeler hvert år tilskudd fra spillemidlenes overskudd til utbygging av anlegg for idrett og friluftsliv.

I Gran kommune er det Seksjonen for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv som er saksbehandler for spillemiddelsaker.

Søknadsfrist til kommunen er 1. oktober hvert år, men ta kontakt for informasjon og veiledning gjennom hele året.

Generell informasjon og søknadsprosedyre

Krav som må være oppfylt ved søknad om spillemidler:

  • Søker må opprette kontak med kommunen anlegget skal ligge i.
  • Før det kan søkes om tilskudd til anlegg må kommunen registrere anlegget i idrettsanleggsregisteret.
  • Anlegget det søkes midler til må være del av en vedtatt kommunal plan som omfatter idrett og fysisk aktivitet.
  • Planene for anlegget det søkes om tilskudd til, må på forhånd være idrettsfunksjonelt godkjent av departementet eller den det bemyndiger (kommunen hvor anlegget skal ligge). Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning må foreligge før byggearbeidene igangsettes. 

Hvem kan søke om spillemidler til anlegg?
Søkere om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet kan være: 

a) kommuner/fylkeskommuner
b) idrettslag/organisasjonsledd i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF)
c) idrettslag organisert under Samenes Idrettsforbund-Norge
d) studentsamskipnader
e) sammenslutninger organisert under Norges Jeger- og Fiskerforbund, Den Norske Turistforening, Norges Bilsportforbund eller Det Frivillige Skyttervesen
f) aksjeselskaper/allmennaksjeselskaper
g) stiftelser
h) samvirkeforetak
i) andre sammenslutninger, f.eks. kommunale foretak

Det er kun eieren av anlegget som kan søke om tilskudd fra spillemidlene. I helt spsielle tilfeller kan departementet, etter forutgående skriftlig søknad, dispensere fra kravet.

Det er et grunnleggende prinsipp at tilskudd i form av spillemidler ikke skal danne grunnlag for fortjenestebaserte eierformer.

Alle søknader skal fremmes på elektronisk søknadsskjema på nettet. For anlegg det ikke er søkt om spillemidler til tidligere, vennligst ta kontakt med kommunen.

Publisert
16.11.2011
Sist endret
03.10.2017
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00