Idrett

Anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet reguleres i stor grad av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Gjeldende plan ble vedtatt i 2012. I planen finnes målsettinger, strategier og økonomisk handlingsprogram for perioden 2012-2023. 

Kommunens hovedmål/visjon innen idrett og fysisk aktivitet er følgende:

Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv for alle
I dette ligger det at det er aktiviteten som er det endelige målet, også i forhold til anlegs- og områdeutviklingen i kommunen. Uansett fysisk form for fysisk aktivitet - fra organisert eliteidrett til egenorganiserte aktiviteter og friluftsliv - i dette perspektivet er de like viktig. Dessuten er "for alle" en synliggjøring av at også mennesker med nedsatt funksjonsevne skal sikres gode muligheter for aktivitet. Universell utforming er derfor et viktig element i all utvikling av anlegg og områder.

Det er også vedtatt følgende delmål:

  • Gran kommune skal bidra til økt fysisk aktivitet for innbyggerne i kommunen.
  • Gran kommune skal legge til rette for gode anlegg og områder for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv.

Finansieringsordningene for både aktivitet og anlegg for idrett og fysisk aktivitet reguleres gjennom kommunedelplan. Se forøvrig egne punkt om kommunale midler (tilskuddsordninger til aktivitet og anlegg) og spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet.

Gran Idrettsråd er bindeleddet mellom idrettslagene og kommunen. Styret velges av årsmøtet og består av representanter fra de idrettslagene som er tilsluttet Norges Idrettsforbund. Idrettsrådet er hørings- og innstillingsinstans i saker som gjelder idrett og fysisk aktivitet. Idrettsrådet fordeler dessuten statlige aktivitetsmidler (LAM-midler) hvert år.

Publisert
26.10.2011
Sist endret
01.09.2014
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00