Klagerett

Klage på vedtak i byggesak
Alle vedtak i byggesaken kan påklages, jf. Forvaltningsloven §§ 28 og 29. Det gis ikke gebyr for behandling av klage.

Klagefristen er 3 uker fra vedtaket er mottatt i postboks/postkasse. Klagen må være postlagt innen fristens utløp, og kan sendes enten pr mail til  postmottak@gran.kommune.no, eventuelt pr. post til: Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren.

Klagen fremsettes skriftlig, og må inneholde:

  • Opplysninger om hvilket vedtak det klages på
  • Hvilke endringer som eventuelt øsnkes
  • Begrunnelse for klagen
  • Eventuelle opplysninger som kan belyse saken, og ha betydning for kommunens vurdering
  • Klagen må være datert og undertegnet.

Planutvalget og Klagenemnda
Planutvalget i Gran kommune avgjør om det er grunnlag for å ta klagen til følge. Hvis Planutvalget vurderer at klagen ikke tas til følge vil saken bli sendt til Fylkesmannen i Oppland for endelig avgjøresle. Dersom klagen dreier seg om gitt byggesaksgebyr, er det Klagenemnda i Gran kommune som avgjør saken. Du vil bli underrettet om klagebehandlingen i Planutvalget eller Klagenemnda, samt når saken eventuelt oversendes Fylkesmannen.

Fylkesmannens behandling
Fylkesmannen i Oppland avgjør om klagen skal tas til følge. Klager blir underrettet direkte om avgjørelse.

Klage etter fristen 
En klage som ikke er sent innen fristens utløp kan avvises. Oppgi derfor eventuelle grunner til at klagen er forsinket.

Dersom det kan vises til særlige grunner, kan klagefristen forlenges ved forespørsel, jf. forvaltningsloven §§ 29-32.

Ved behov kan det søkes om utsatt oppstart av tiltaket inntil klagefristen er ute, eller klagen er avgjort. Kommunen avgjør om det er grunnlag for å utsette iverksettelsen, denne beslutningen kan ikke påklages.

Publisert
08.01.2014
Sist endret
10.10.2016
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00