Før du starter

Under er det listet opp noen punkter du må undersøke før du setter i gang med byggeprosjektet

Mer info:
Krav til tiltaket og søknadsplikt 

Hva slags tiltak du ønsker å oppføre og
rammene for tiltaket, vil avgjøre om det
er unntatt søknadsplikt, eller søknadspliktig
med eller uten ansvarlig foretak. Les mer
siden med veiledningsark, eller bruk
veiviseren "bygg uten å søke" på dibk.no  

Hvilke planbestemmelser gjelder for din eiendom

Alle eiendommer er underlagt bestemmelser
i en arealplan, som blant annet regulerer hva
du kan oppføre på eiendommen din, hvor
stor andel av eiendommen du kan bygge ut,
samt plassering og størrelse på tiltaket. Gå til kommunekartet for å finne ut mer om plan
og bestemmelser for din eiendom 

Status på eiendommen

Hvor mye av eiendommen er bygget ut?
Hvor mange uthus har du? Eksisterende
forhold på eiendommen vil påvirke videre
utbygging og hva du kan oppføre

Ytre forhold og spesielle hensyn

Ytre forhold kan være infrastruktur og omliggende bebyggelse . Eksempelvis kan tiltaket
komme i konflikt med kabler i grunn, bygge-
grense til vei og nabo, høyspentlinjer, m.m.

Spesielle hensyn kan være at din eiendom er
en del av et hensynsområde for kultur-
landskap, ligger i et  LNF-område, eller at
tiltaket berører et bygg som er SEFRAK-
registrert

Publisert
03.11.2016
Sist endret
03.11.2016
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00