Dispensasjon

Hovedregelen er at alle tiltak skal være i samsvar med plan- og bygningsloven, med tilhørende forskrifter og arealplaner.

Hva er dispensasjon
Dersom tiltaket du ønsker å oppføre er i konflikt med gjeldende krav, lovverk eller bestemmelser, kan du søke om dispensasjon. Ingen har krav på å få innvilget en søknad om dispensasjon, og kommunen har ikke mulighet til å gi en forespeiling av utfallet av dispensasjonssøknaden.

Søknad om dispensasjon
Søknad om dispensasjon skal alltid være skriftlig, men det er ingen krav til utforming eller universell mal. Det presiseres at det er søker/tiltakshaver som må fremskaffe opplysninger, samt vise til argumenter som kan tale positivt for tiltaket, og som er ansvarlig for at søknaden innehar tilstrekkelig informasjon og dokumentasjon. For mer info, les Veiledningsark om dispensasjon

Listen under viser noen av opplysningene som må fremkomme i en dispensasjonssøknad, listen er ikke uttømmende:

  • hvilken plan/lov det søkes om dispensasjon fra, samt bestemmelse/forhold
  • hvilken eiendom det gelder, samt info om selve tiltaket 
  • bakgrunn, begrunnelse og argumentasjon for tiltaket
  • eventuelle merknader og eller uttalelser fra øvrige parter/myndigheter
  • relevante vedlegg

Hva skal til for å få innvilget dispensasjon
Etter pbl § 19-2 kan dispensasjon gis dersom:

  • hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse (pbl § 1-1) ikke blir vesentlig tilsidesatt. 
  • fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 

De to vilkårene i pbl § 19-2 er såkalt kumulative vilkår. Det vil si at begge må være oppfylt før kommunen kanvurdere om de skal gi dispensasjon. Det er søkers ansvar å fremskaffe relevant informasjon, argumentasjon og begrunnelse. 

Behandlingstid
Forutsatt at søkanden er komplett, er behandlingstiden satt til 12 uker. Dersom saken bererører andre myndigheter og må sendes på høring, må det påregnes ytterligere 4 ukers behandlingstid. 

Publisert
06.10.2016
Sist endret
13.12.2016
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00