Matrikkelprosjekt i Gran

Et prosjekt for å føre inn eksisterende eiendomsgrenser og rydde opp i matrikkelen.

Eiendommer, bygg og adresser er viktige geodata. De er en del av den stedfestede informasjonen og skal blant annet bidrar til:
- bedre arealforvaltning og samfunnsplanlegging
- bedre samfunnssikkerhet
- bedre rettssikkerhet i det å eie, omsette og være rettighetshaver til eiendom
- en mer effektiv offentlig saksbehandling og e-forvaltning
- verdiskaping i næringslivet
- at det blir lettere å finne frem

Arbeidet med eiendommer og eiendomsgrenser i matrikkelen er regulert av matrikkelloven med forskrifter. Det settes nå adskillig strengere krav til varsling, dokumentasjon og informasjon til hjemmelshaver enn arbeidet som tidligere ble gjort i DEK i henhold til delingsloven. Ut fra statistikk fra Kartverket over antall eiendommer i Gran kommune med og uten grenser i matrikkelen, og de problemene kommunens brukere av web-kartet (både internt i organisasjonen og utenfor) møter på, er det klart at Gran kommunes eiendomskartverk har store mangler. For å få rettet opp i dette er det startet opp et matrikkelprosjekt med en prosjektperiode på 3 år, 2013-2015. Prosjektet ble senere vedtatt utvidet til 2016.


Dokumenter i saken:
Forslag til prosjektbeskrivelse
Saksfremlegg
Vedtak i Kommunestyret
Organisasjonskart

Håndbok for retting av matrikkelen

Fagdager og foredrag
Gjennom prosjektet har det blitt klart at det er mange problemstillinger innenfor tema eiendomsgrenser i matrikkelen. Kommunens oppmålingsavdeling har holdt foredrag på flere arrangementer og deltatt i komité for fagdagene «Eiendomsgrenser i matrikkelen - Retting av matrikkelenheter og informasjon i matrikkelen». Det vil gjennomføres flere fagdager med hovedtema «Eiendomsgrenser i matrikkelen» og med spesifikke undertema. Informasjon om dette legges ut på www.njkf.no

Presentasjon av prosjektet med eksempler ble holdt i Planutvalget 4.6.2014 og er tilgjengelig her

Publisert
24.03.2014
Sist endret
08.03.2018
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00