Feil i kartet?

Mangler eiendommen din i kartet / er grensene feil i kartet?

Litt informasjon om eiendomskart:

Dagens eiendomskart bygger i hovedsak på gamle rasterkart(papir) og de eiendomsmålingene som er gjort frem til i dag. Disse har varierende kvalitet og fullstendighet. Mange eiendommer er tinglyst før kommunen fikk digitale kart, og bare beskrevet i skylddelinger, dvs. med tekst.

For en del eiendommer som er eldre enn ca. år 1980 mangler vi derfor informasjon om hvor grensene går. Etter 1980 fikk nye eiendommer målebrev, der grensene er koordinatfestet.

Arbeidet med eiendommer og eiendomsgrenser i matrikkelen er regulert av matrikkelloven med forskrift. Det settes strengere krav til bl.a. retting, varsling og dokumentasjon enn arbeidet som tidligere ble gjort i henhold til delingsloven.

Retting eller endring av opplysninger i matrikkelen

Feil som gjelder eiendomsgrenser, adresse eller opplysninger om bygg er en del av matrikkelen og behandles etter matrikkelloven.

En part kan kreve retting av kommunen når det blir dokumentert at opplysningene er uriktige eller ufullstendige, eller at grunnlaget for registreringen har falt bort. Opplysninger om grenser som er fastlagt i oppmålingsforretning eller tilsvarende forretning, kan bare rettes på grunnlag av ny oppmålingsforretning eller etter sak for domstolene, jf. matrikkellova § 26. Krav om retting settes i utgangspunktet frem overfor kommunen. Kommunen må vurdere konkret om det foreligge en feil, og om det foreligge tilstrekkelig dokumentasjon for kravet.

Eksempler på tilstrekkelig dokumentasjon er dokumenter med koordinater som ble målt i nasjonalt koordinatsystem NGO 1948 eller i EUREF89 og som kan legges inn i matrikkelen uten at søker trenger å rekvirere at eiendommen måles opp. Kvaliteten på grensen som legges inn er avhengige av kvaliteten på dokumentasjonen, dvs. målemetode og nøyaktigheten.

Eksempel på målebrev med koordinater i NGO 3

Eksempel på målebrev med koordinater i Euref89

Eksempel på målebrev med vilkårlige koordinater - (målt i lokalt koordinatsystem)

Eksempel fra skyldelingsforretning - kartskisse med grense 

Skyldelingsforretning og målebrev med vilkårlige koordinater, (målt i lokale koordinatsystem) er dokumenter som ikke kan brukes for å legge inn grensene i matrikkelen. Det må rekvireres oppmålingsforretning slik at grensen kan gås opp sammen med berørte parter og måles opp. 

Eieren / rekvirenten må selv bekoste kostnaden for oppmålingen. Skjema for rekvisisjon av oppmåling finner du her. Gebyrregulativet for forvaltningssaker etter matrikkelloven for 2017 finner du her. Eksempler på beregning av gebyrer for kartlegging av eksisterende grenser finne du i denne linken:   Gebyreksempel for klarlegging av eksisterende grenser

Foto: illustrasjonsfoto

Publisert
27.03.2017
Sist endret
29.03.2017
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00