Arealplansaker

Bilde regplan gran
Rett til å fremme forslag om regulering

Alle har rett til å fremme forslag om detaljregulering, men forslaget må være utarbeidet av fagkyndige. Detaljregulering er et arealplankart med bestemmelser som fastlegger bruk og vern i bestemte områder. Planen gir grunnlag for å avklare hvilke byggetiltak som kan gjennomføres i planområdet.

Ulike plantyper:

En arealplan etter plan- og bygningsloven består av juridisk bindende dokumenter, plankart med planbestemmelser som gir rammer for bruk og utforming av arealer og bygninger i kommunen.

Den enkelte eiendommen kan være berørt av flere plantyper. Ved motstrid gjelder den sist vedtatte planen foran eldre planer.

De ulike generasjoner med plan- og bygningslover har også definert ulike plantyper. Med den nye plan- og bygningsloven (hvor arealdelen trådde i kraft 1. juli 2009) har vi fått to nye typer reguleringsplaner, områderegulering og detaljregulering. Bebyggelsesplaner er ikke videreført som plantype med den nye loven. Det er heller ikke flateregulering eller kommunedelplan.

Kommuneplan er kommunens overordnede styringsdokument og gir rammer for utvikling av kommunesamfunnet og forvaltningen av arealressursene.  

En områderegulering gjennomføres av kommunen selv (eller av andre myndigheter eller private aktører på oppdrag fra kommunen), i tilfeller hvor det er behov for å gi mer detaljerte områdevise avklaringer av arealbruken.

I forhold til detaljeringsgrad kan områderegulering sies å erstatte flatereguleringen, men også kommunedelplanen.
Detaljregulering er planformen for mindre områder og gjennomføring av utbyggingsprosjekter og andre tiltak. Slike planer kan fremmes av private aktører, organisasjoner og andre myndigheter. Detaljregulering kan sies å erstatte bebyggelsesplan (etter gammel lov).

Publisert
04.08.2011
Sist endret
01.12.2016
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00

Relaterte virksomheter