Konfliktrådet

Konfliktrådet er ikke kommunalt, men en statlig instans som er underlagt Justisdepartementet. Ordningen har til oppgave å megle i konflikter, tvister eller uenighet mellom parter.

Mekling i konfliktrådet er gratis, og Konfliktrådet i Oppland administrerer alle kommunene i Oppland, med unntak av Jevnaker som ligger under Konfliktrådet i Buskerud.

Konfliktrådet for Oppland ligger på Gjøvik. Kontaktinformasjonen finner du på Konfliktrådets egne hjemmesider. Du finner også mer ved å søke opp Konfliktrådet på Facebook.

Dette er kan konfliktrådet hjelpe deg med: 

Få mennesker går gjennom livet uten noen former for konflikter. Noen konflikter blir imidlertid så store at de ikke kan løses på egenhånd. Nabokonflikten som ligger der og kverner i bakhodet, anmeldelsen for vold på fest som ble forkynt av den lokale lensmannen i går. Eller tyveriet du ble fersket for på Cubus, råningen med den gamle Voloven din som skremte ungene i barnehagen - eksemplene er mange. 

Konfliktrådet er en statlig tjeneste som tilbyr mekling i sivile saker og straffesaker. Målet er at partene selv skal finne frem til en løsning og en avtale ved hjelp av en nøytral mekler. Alle ansatte og meklere er nøytrale, og har taushetsplikt, og skal legge best mulig til rette for at alle parter får bearbeidet følelsene sine rundt konflikten, og dermed kan legge det ubehagelige bak seg. 
Politiet kan henvise straffesaker til konfliktrådet dersom påtaleansvarlig finner saken egnet, og partene samtykker. En straffesak er der et forhold er anmeldt, og påtalemyndigheten finner forholdet straffbart. Er gjerningspersonen under 15 år henvises saken som en sivil sak. Privatpersoner og offentlige instanser kan også melde inn sivile saker, selv om disse ikke er anmeldt til politiet. 

I alle tilfeller kreves partenes samtykke, samt at partene møter. En kan ha med seg støttepersoner i møtet, men kan ikke få bistand fra advokat eller annen fullmektig. Partene i sivile saker kan avtale angrefrist seg i mellom, mens i straffesaker er denne på en uke. 
Konfliktrådet har lenge hatt fokus på ungdom, og domstolene har kunne idømme reaksjoner som for eksempel påtaleunnlatelse med vilkår om mekling i konfliktråd, eller betinget fengsel med vilkår om oppfølging fra konfliktrådet.

Fra 01.07.14 innføres straffereaksjonen ungdomsstraff. Dette er et alternativ til ubetinget fengsel og samfunnsstraff der handlingene er begått når ungdommen er mellom 15 og 18 år. Straffen idømmes av domstolene, men koordineres og gjennomføres med konfliktrådet i spissen. Straffen er individuell, og gjennomføres i samarbeid med ungdommens hjemkommune. 

Publisert
12.05.2014
Sist endret
12.05.2014
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00