Tjenestebeskrivelser

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ø å

A
Adopsjon
Adressetildeling
Allemannsretten
Arealoverføring
Avkjørsel - privat avkjørsel fra offentlig vei
Avlastning
Avløp - offentlige avløpsanlegg
Avløserordningene i jordbruket

B
Barnehage - etablering og drift
Barnehageplass
Barnevernstjenesten (hjelpetiltak)
Barnevernstjenesten (melding)
Barselgrupper
Behandlingsreise til utlandet
Besøkshjem / Å være besøkshjem
Brannvern og tilsyn
Brukermedvirkning i skolen
Brukerstyrt personlig assistanse
Byggavfall - kildesortering
Bygge- og aktivitetsforbud langs offentlig veg - dispensasjon

D
Dagmamma - godkjenning
Dagtilbud - aktivitetstilbud
Den kulturelle skolesekken
Driftsbygning i landbruket
Driveplikt på landbrukseiendom - søknad om fritak

E
Eiendomsskatt - klage (overtakst) ved ilagt eiendomsskatt
Eiendomsskatt - krav om omtaksering av eiendom
Eierseksjonering/reseksjonering
Eldreomsorg - verdighetsgarantien
Ergoterapi

F
Familiebarnehage - etablering og drift
Fastlege
Feiing og tilsyn med fyringsanlegg
Fellingstillatelse
Film og video - konsesjon for framvisning
Floghavre
Forhåndskonferanse
Forskuddsskatt - betaling og innkreving
Forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift - betaling og innkreving
Forurenset grunn - bygging og graving
Fosterhjem / Å være fosterhjem
Fradeling av eiendom
Fyrverkeri - handel og oppbevaring
Fysioterapi

G
Gravide rusmiddelavhengige - bruk av tvang
Grensejustering
Grunnlån
Grunnskoleopplæring - retten til gratis opplæring

H
Helse- og omsorgstjenestetilbud til flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente
Helsestasjon
Helsestasjon for ungdom
Hjemmehjelp
Hjemmesykepleie
Hjemmeundervisning

I
Individuell plan - koordinering av helse- og omsorgstjenester og/eller sosialtjenester
Informasjon fra skolen til ikke-samboende foreldre
Innbyggerforslag
Innsynsrett i offentlige dokumenter

J
Jegerprøven

K
Karakterer - klageadgang
Klage til Sivilombudsmannen
Klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon
Kommunal bolig
Kommunal garanti for lån
Kommunalt lån (sosiallån)
Konsesjon og boplikt - landbrukseiendom
Krisesenter
Kristendom, religion, livssyn og etikk - melding om delvis fritak
Kunnskapsprøven - alkoholloven
Kvalifiseringsprogram

L
Landbrukseiendom - deling
Landbruksvei - bygging
Ledsagerbevis for funksjonshemmede
Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
Leirskole og skoleturer

M
Matombringing
Matrikkel - retting
Midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket
Midlertidig botilbud
Miljøfyrtårn - sertifisering
Miljøplan i jordbruket

N
Nabovarsel - byggesak
Nedgravde oljetanker
Nydyrking av arealer til jordbruksformål
Nærings- og miljøtiltak i skogbruket - tilskudd

O
Offentlige pålegg og restriksjoner i plante- og husdyrproduksjon - erstatning
Omsorgsbolig
Omsorgslønn
Opplæring i grunnskole og videregående skole – innhold og antall timer
Oppmålingsforretning
Ordensreglement i skolen

P
Pasient- og brukerombudet
PP-tjenesten
Produksjonstilskudd i jordbruket

R
Reduksjon eller fritak for skatt
Regionalt miljøprogram i jordbruket - tilskudd
Reguleringsplan - rett til å fremme forslag
Restskatt - betaling og innkreving
Rusmiddelavhengige - tiltak
Rådgiving i skolen

S
Salgsbevilling for alkohol
Samlivskurs
Sammenslåing av matrikkelenheter (eiendommer)
Serveringsbevilling
Skatteattest
Skjenkebevilling
Skjenkebevilling - ambulerende / for en enkelt anledning
Skogfond
Skolefritidsordning (SFO)
Skolehelsetjeneste
Skolemiljøet - Mobbing
Skoleskyss
Skolestart
Sosialtjenester for innsatte i fengsel
Spesialundervisning
Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
Språkopplæring - særskilt for minoritetsspråklige elever
Startlån bolig
Støttekontakt
Svangerskapsomsorg
Sykehjem - avlastningsopphold
Sykehjem - langtidsopphold

T
Tekniske hjelpemidler - utlån
Tidligpensjon for jordbrukere
Tilskudd til etablering i egen bolig
Tilskudd til idrettsanlegg
Tilskudd til tilpasning av bolig
Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-ordning)
Trygghetsalarm
Tuberkuloseundersøkelse

U
Ulykkesforsikring for elever
Utslippstillatelse

V
Vaksine
Vald - godkjenning
Valg til kommunestyret og fylkestinget
Vannforsyning - drikkevann
Veivedlikehold

Ø
Økologisk landbruk - direkte tilskudd
Økonomisk rådgivning
Økonomisk sosialhjelp

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00