Plantevernjournal - hvem trenger det?

Kravet til hva en plantevernjournal skal inneholde avhenger av om du kun søker produksjonstilskudd eller om du i tillegg søker regionalt miljøtilskudd (RMP).

Hva er en plantevernjournal og hvem trenger det?
Søker du om regionalt miljøtilskudd og bruker plantevernmidler, må du ha på plass følgende:

  • Sprøytejournal - Skal inneholde navn på plantevernmiddel, tidspunkt for sprøyting, dose, område og type vekst.
  • Journal om integrert plantevern - Her skal valg av middel begrunnes. Er det andre metoder eller middel man heller kunne ha brukt? Du må også vise til overvåking av skadegjørere i forkant.
  • Journal om beskyttelse av vannmiljø - Her må du beskrive tiltak som begrenser skade på vannmiljø.

Tilsammen er disse tre punktene din "Plantevernjournal".

Hva hvis jeg ikke søker RMP?
Dersom du kun søker produksjonstilskudd, og ikke RMP, kreves det bare at du har en sprøytejournal (første kulepunkt).

Hvem er ansvarlig for journalen?
Det er foretaket som disponerer arealet som er ansvarlig for at disse journalene finnes, og de skal lagres i minst tre år.

Et eksempel på plantevernjournal
Norsk Landbruksrådgivning (NLR) har lagd en mal for plantevernjournal som kan lastes ned her

Plantevernjournalen er laget i Excel og består av av to arkfaner, en forside med avkryssing og selve journalen.

Forsiden (arkfane 1) - Her krysses det av for integrert plantevern og krav vedr vannforurensning. Denne fylles kun ut en gang, og gjelder da for alle skifter.

Selve journalen (arkfane 2) - Her er kolonnene merket rødt obligatoriske og de grønne nyttige, men ikke nødvendige, for minimumskravet til dokumentasjon. 

I excelarket kan du legge til linjer etter behov.

Dette er ikke en fasit på hvordan en plantevernjournal må se ut, men de opplysninger som inngår i denne må kunne dokumenteres på en eller annen måte ved revisjon/kontroll.

Dersom du ønsker dette skjemaet for utfylling for hånd, anbefaler vi å skrive ut denne.

Evt. kan du komme innom Landbrukskontoret for å få det på papir.

Ønsker du mer informasjon om dette?
For nærmere informasjon om plantevernjournal sjekk Mattilsynet sin Veileder til regelverk om plantevernmidler.

Se for øvrig Forskrift om plantevernmidler § 26 og Vedlegg 2: Generelle prinsipper for integrert plantevern.

Publisert
07.07.2016
Sist endret
07.07.2016
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00