Råd og utvalg

Innbyggerne i Gran bestemmer hvordan kommunen skal være, gjennom å velge politikere som fatter beslutninger.

Gran kommune har fire beslutningsnivåer; tre politiske og et administrativt.

Kommunestyret består av 27 valgte politikere, og er det øverste beslutningsnivået i Gran kommune. Kommunestyret har det overordnede ansvaret for alt kommunen gjør.

Kommunestyret har to faste utvalg; formannskapet og planutvalget. Disse utgjør det nest øverste beslutningsnivået i kommunen. Det tredje øverste nivået er ordføreren. Handboka for folkevalgte, kapittel 4 beskriver kommunestyrets delegering til de ulike nivåene nærmere.

Kommunestyret oppnevner personer til en rekke styrer, råd og utvalg.

Publisert
23.05.2012
Sist endret
27.06.2017
Publisert av
Gran kommune