Vedtak av reguleringsplan for fv. 36 Gran sentrum – Grymyr

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12 vedtok Gran kommunestyre i møte den 24.05.18, reguleringsplan for fv. 36 Gran sentrum – Grymyr.

Planområdet omfatter store deler av fv. 36 fra Gran sentrum til Grymyr.

Hensikten med planarbeidet er å få gjennomført grunnerverv slik at nødvendig hogst, enkel grøfting og andre driftstiltak ved vegen kan utføres. 

Oversikt over plandokumenter:


Vedtaket kan påklages dersom du er part i saken eller har rettslig klageinteresse, jf. Forvaltningslovens kap. VI og Plan- og bygningslovens § 1-9.

Evt. klage sendes til Gran kommune,plan, bygg og oppmåling, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren eller til gran.kommune@postmottak.no innen 3 uker fra kunngjøring.

Publisert
13.06.2018
Sist endret
13.06.2018
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00