Varsel om oppstart av reguleringsarbeid rv. 4 Lygna

Hensikten er å utbedre Rv. 4 på strekningen Almenningsdelet-Lygnabakken, samt nytt kryss ved Lygnaseter

Iht Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av detaljreguleringsplan for ny/utbedring av rv. 4 på strekningen Almenningsdelet-Lygnebakken. Planen vil i tillegg til rv. 4 omfatte nytt kryss ved Lygnaseter, nødvendige lokalveger / adkomstveger og annen tilhørende infrastruktur.

Det er avtalt med Gran kommune at Statens vegvesen vil forestå utlegging til offentlig ettersyn og behandling av merknader iht pbl §3-7.

Planen omfattes av. Iht forskrift om konsekvensutredninger er det utarbeidet forslag til planprogram som sendes på høring samtidig med dette oppstartsvarselet. Planprogrammet ligger hos Gran kommune og på Statens vegvesen sin hjemmeside: www.vegvesen.no/rv4hadeland

Det inviteres til et åpent møte om prosjektet, der berørte grunneiere og andre interessenter vil få informasjon om prosjektet og anledning til å komme med synspunkter. Møtet finner sted på Lygnasæter Hotell tirsdag 12. juni kl. 17.00 til 19.00.  

Innspill til oppstarten av planarbeidet og/eller planprogrammet kan innen 01.08.2018 sendes i brev til Statens vegvesen Region øst, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer eller i e-post: firmapost-ost@vegvesen.no. NB! Husk å merk forsendelsen med: Rv.4 Lygna. Reguleringsplan. Saksnummer 18/58628

Planområdet

Planprogram

Publisert
04.06.2018
Sist endret
13.06.2018
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00