Kommuneplan

Kommuneplanen er Gran kommunens overordnede styringsdokument. Den gir rammer for hvordan kommunen skal utvikles og hvordan arealene skal forvaltes.

Kommuneplanens samfunnsdel.
Kommuneplanens samfunnsdel skal fortelle hvordan Gran kommune kan bli et best mulig samfunn. Den er en bred, langsiktig plan som konkretiserer politiske mål og visjoner for Gran kommune, både som samfunn, som myndighet og som tjenesteyter.

Den peker på behov og utfordringer på ulike samfunnsområder, og forteller hvordan behovene kan dekkes.

Kommuneplanens samfunnsdel ble endelig vedtatt i kommunestyret den 18.06.15 (sak 50/15

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel gir rammene for hvordan ulike geografiske områder i kommunen skal brukes. Arealdelen består av et kart som for eksempel viser områder hvor naturmiljøet skal bevares, men også hvor framtidig boligbebyggelse skal ligge. 

Kommuneplanens arealdel skal samordne viktige behov for vern og utbygging. Slik skal det blir lettere å utarbeide mer detaljerte planer og raskere å fatte beslutninger i enkeltsaker i tråd med kommunale mål og nasjonal arealpolitikk.

Publisert
21.06.2012
Sist endret
29.01.2018
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00

Snarveier