Kommuneplanens arealdel - tredje gangs offentlig ettersyn

Endringer fra forrige høring er bl.a. at eksisterende bolig- og fritidseiendommer i LNF foreslås avsatt til spredt bebyggelse, boligområdene Ringstad og Geitryggen Øst foreslås tatt ut av planen.

Gran kommunestyre vedtok i møte 20. september 2017 (sak 62/17) å legge forslag til kommuneplanens arealdel ut til offentlig ettersyn og sende det på høring – jfr. plan- og bygningslovens § 11-14.Forslaget til kommuneplanens arealdel består av plankart, planbestemmelser og retningslinjer, samt planbeskrivelse og konsekvensutredninger.

Om du ønsker å få tilsendt kart og dokumenter, kan du få tilsendt det ved henvendelse til kommunetorget på Gran rådhus.Høringsuttalelser sendes Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren eller postmottak@gran.kommune.no. Høringsfristen settes til 1. desember 2017.

Du kan også se planforslaget ved å gå inn på lenkene under.  Kommunekart kan brukes på alle plattformer, også nettbrett og mobil. Webkart krever internett explorer. 

Kommunekart

Webkart

Plandokumenter som er på høring: 

Saksprotokoll fra kommunestyret

Saksframlegg

Planbeskrivelse 

Bestemmelser og retningslinjer

Plankart med alle soner 

Plankart uten soner 

Temakart hensynssoner

Temakart faresoner

Publisert
10.10.2017
Sist endret
13.10.2017
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00