KF Kvalitetssysstyring

Arbeidet med avvikssystemet KF Kvalitetsstyring (KF K) er ett eksempel en administrativ prosess som gir bedre styring.

Helhetlig og gjennomgående system
Implementeringprosjektet ble ledet av Karin Aschim Olerud og har hatt som mål å oppfylle lovkrav til internkontroll og kvalitetssystemer. Målet har vært å få et enhetlig og gjennomgående kvalitetssystem som har oppdatert informasjon og er tilgjengelig for alle på alle tjenestesteder.

KF Kvalitetsstyring er et felles avvikssystem for alle. Det kan kobles på alle systemene, både HMS og fagsystem.Med KF K har vi et verktøy for å dokumentere planer, rutinebeskrivelser, avvik, risikovurderinger og tiltak. Vi har samordnet blant annet:

 • HMS hovedbok for Gran kommune felles for alle enheter. 
 • Manuelle varslingssystemer. HMS hovedbok revideres årlig, ansvar rådmannen. 
 • HMS-håndbøker spesielt for virksomhetene revideres årlig, ansvar virksomhetsleder. 
 • Fagspesifikke kvalitetssystemer. Lagret elektronisk og papirutgaver i ringpermer.  

Kvalitetssystemet er sammensatt av ulike moduler, blant annet: 

 • Kvalitetshåndbok = kunnskapsbank og lovverk
 • Kvalitetsdokumenter. Våre egne rutiner og prosedyrer
 • HMS håndbok. HMS rutiner og årshjul. Fem ulike arbeidsområder / fagområder 
 • Avviksbehandling. Her behandles og dokumenteres kartlegging og tiltak for å lære av erfaring 
 • Meldingsskjema tilgjengelig fra avviksmodul på Gran kommunes ansattportal
 • Verktøy for risikovurdering for å forebygge og for gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyse( ROS)
 • Årshjul. Planverktøy for aktiviteter innenfor tjenesteområdene

Redaktørroller er tildelt av enhetslederne. Det er gjennomført omfattende kursing for redaktører og ressurspersoner. 

Har du spørsmål, er du velkommen til å kontakte tidligere prosjektleder Karin Aschim Olerud.

Publisert
05.07.2016
Sist endret
22.09.2016
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Logo ansattportal

Snarvei til verktøy