Bakgrunn

Vi i Gran SFI er den røde tråden i flere langsiktige utviklingsprosesser.

OU-prosess
Utvikling av Gran kommune som arbeidsgiver og tjenesteyter er ikke noe nytt. "Vi i Gran" har en historikk som går tilbake til 2009-2010. Det startet med en bred prosess, hvor alle virksomheter, ledere og ansatte fikk komme med innspill i forhold til et felles verdigrunnlag for Gran kommune som arbeidsgiver. Resultatet var dokumentet "Vi i Gran" som ble vedtatt i kommunestyret i juni 2011.

LEAN-innføring
Prosjektet Bølgen, med innføring av LEAN som arbeidsmetode i alle kommunale virksomheter, ble gjennomført i perioden 2011-2013. Målet var å gjøre Gran kommune rustet til å arbeide med kontinuerlig forbedring av tjenestene. Bølgen-prosjektet fokuserte på at alle ansatte skulle lære seg LEAN gjennom en innføringsprosess. Rådmannen presenterte dette opplegget for kommunestyret i april 2010. Siden har det vært jobbet systematisk med LEAN i Gran kommune, som en av de første kommunene i landet. Etter en bred implementeringsprosess, er det nå forventet at alle virksomehetene skal jobbe kontinuerlig med metoden på nye områder. Alle ledere skal beherske metoden. 

SFI-prosjekt
Neste steg ble å ta tak i behovet for fornyelse og innovasjon. Rådmannen utarbeidet et notat om innovasjon og utvikling som ble drøftet i kommunestyret i september 2012. Siden har man jobbet fram prosjektet "Vi i Gran SFI". som ble vedtatt i kommunestyret i juni 2013. Gjennom dette prosjektet har vi forsøkt å se begrepene Styring, Fornyelse og Innovasjon i sammenheng.

Det er neppe noen som har unngått å legge merke til at Gran kommune har økonomiske utfordringer. Vi mangler penger til alt vi ønsker å få gjort.  Dessverre er det liten grunn til å tro at utfordringene vil bli mindre framover. Litt forenklet kan vi si at det finnes to tilnærminger til denne situasjonen:

  1. Vi kan fortsette som i dag med budsjettkutt og innsparinger
  2. Vi kan jobbe for å se om det finnes andre måter å tilnærme oss innbyggernes behov på gjennom å satse på utvikling

Vi i Gran SFI - Den røde tråden...
Gjennom SFI-prosjektet har Gran kommune som organisasjon utviklet sin kompetnanse på et viktig fagfelt. Interne prosessveiledere, ledere og medarbeidere har lært nye måter å tilnærme seg morgendagens utfordringer på. SFI-prosjektet har vist at vi må kunne ha mange tanker i hodet samtidig, og vi vil fortsette å jobbe med utvikling innenfor tre hovedlinjer:

  • står for styring. S-linjen som handler om administrative styringsprosesser. Her tenker vi oss tiltak som kan bidra til at vi får enda bedre styring av den daglige driften vår. 
  • står for fornyelse. F-linjen handler om fortsatt satsing på kontinuerlig forbedring ved bruk av Lean som verktøy.
  • står for innovasjon. I-linjen representerer det virkelig nye. Innovasjon handler om å finne nye løsninger på innbyggernes behov. 

Viktige prinsipper i SFI-arbeidet er et at det er brukerorientert, medarbeiderdrevet, kulturbyggende og initiativbasert

Publisert
29.01.2014
Sist endret
05.07.2016
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Logo ansattportal

Snarvei til verktøy