Sykefravær

Her finner du informasjon om egenmeldingsdager, sykmeldinger og regler for fravær når du har syke barn.

Generelt
Dersom du blir syk, skal du så tidlig som mulig første fraværsdag ringe nærmeste leder og gi beskjed. Sykmeldinger og egenmeldinger leverer du også til nærmeste leder.

Arbeidsgiver, altså Gran kommune, er lovpålagt å legge til rette for at arbeidstakere skal være i aktivitet i virksomheten. Du som arbeidstaker har på din side en plikt til å samarbeide og bidra til løsninger som kan redusere sykefraværet, samt informere om egen funksjonsevne.

Arbeidsgiver utbetaler sykelønn og foreldrepenger til arbeidstakere som omfattes av hovedtariffavtalen § 1, hele den tiden arbeidstakeren har rett til slik stønad etter folketrygdloven.

Retten til lønn under sykdom faller bort dersom fraværet ikke blir tilfredsstillende dokumentert. 

Egenmeldinger - egen sykdom
Har du vært borte fra jobben fordi du har vært syk, må du huske å levere egenmelding så snart som mulig. 

Gran kommune er en IA- bedrift. Du som arbeidstaker har dermed mulighet til å bruke totalt 24 dager egenmelding i en 12 måneders periode fra første bruk av egenmelding.

Egenmelding kan benyttes i inntil 8 kalenderdager innenfor en periode på 16 dager. Når du passerer 8 dager i et fravær, må du altså ha sykmelding fra og med dag 9.

Etter en slik periode må du være på jobb i 16 dager før retten til bruk av egenmelding kan brukes på nytt. Dette siste gjelder også hvis det har vært legemeldt forut for en egenmelding.

Det er ikke tillatt å bruke egenmelding i samme tidsrom som gradert sykmelding. Et eksempel: Er du  50 % sykmeldt, må du få 100 % sykmelding for den dagen/de dagene du er syk utover 50 %.

Du kan ikke bruke egenmelding før du har vært ansatt i to måneder.

Eksempler på bruk av egenmeldinger
Uansett egenmeldings-perioder (1x8, 2x4 eller 8x1) er det ikke tillatt å benytte mer enn 8 kalenderdager innenfor arbeidsgiverperioden, som er de 16 første dagene i et fravær.

Det er fortløpende telling av kalenderdager. Er du for eksempel syk fra fredag til tirsdag (fredag, lørdag, søndag og mandag), så har du brukt 4 dager.

Arbeidsfrie dager telles kun med når de ligger mellom to egenmeldingsdager. Dette gjelder alle stillingskategorier. Si at du er syk fredag og har arbeidsfrie dager, lørdag, søndag og mandag. Er du på jobb neste arbeidsdag, som i dette tilfellet er tirsdag, så har du brukt 1 egenmeldingsdag.

Sykmelding fra lege
Det er viktig du fyller ut og skriver under del D av sykmeldingen. Dersom du har vært sykmeldt i til sammen ett år, har du brukt opp sykepengerettighetene. 

Du må jobbe sammenhengende i 6 måneder (tilbake i din fulle stilling) før du oppnår nye rettigheter.

Egenmelding sykt barn
Har du omsorg for barn, har du rett til fri for nødvendig tilsyn ved barns/barnepassers sykdom. Retten til fri for nødvendig tilsyn gjelder til og med året barnet fyller 12 år. Denne aldersgrensen gjelder ikke ved sykdom hos funksjonshemmet barn.

Retten til fri er begrenset til 10 dager pr. kalenderår (20 dager for enslige forsørgere).

Har du omsorg for 3 barn eller flere under 12 år, er retten til fri begrenset til 15 dager pr. år (30 dager for enslige forsørgere).

Arbeidstakere som har sykt barn/syk barnepasser kan benytte egenmelding for inntil 3 dager om gangen. Fra og med den fjerde kalenderdagen må du legge fram legeerklæring for barnet eller barnepasser. 

Du har rett til full lønn ved omsorg for barn fra første fraværsdag når du har tiltrådt stillingen.

Mer om sykefravær finner du i folketrygdloven, arbeidsmiljøloven og hovedtariffavtalen.

Publisert
01.10.2013
Sist endret
08.01.2014
Publisert av
Gran kommune