Pensjon og forsikring

Som arbeidstaker har du noen forsikringer via jobben, som også betaler inn pensjon for deg.

Forsikringer
Alle ansatte i Gran kommune omfattes av lovpålagte gruppelivs- og yrkesskadeforsikring jf. hovedtariffavtalen kap. 1 §§10 og 11. Ansatte kan i tillegg velge å betale en liten egenandel for å få ulykkesforsikring fritid.

Ulykke-/yrkesskadeforsikring
Forsikringen gir rett til erstatning for yrkesskade/yrkessykdom uten hensyn til om noen har skyld i skaden. Her er et sammendrag av hva forsikringen i hovedsak kan dekke:

Forsikringen gir rett til erstatning ved personskader og dødsfall som skyldes:

 • Yrkesskade, dvs. personskade som skyldes arbeidsulykke som skjer under arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden. Med arbeidsulykke menes en plutselig eller uventet ytre hendelse som arbeidstaker har vært utsatt for i arbeidet.
 • Yrkessykdom, dvs. sykdommer som i.h.t. lov om folketrygd er likestilt med yrkesskade.
 • Annen skade og sykdom dersom denne skyldes påvirkning fra skadelige stoffer eller arbeidsprosesser.
 • Forsikringen gjelder også ulykke på direkte veg mellom hjem og arbeidssted og tjenestereiser
 • Belastningslidelser som har utviklet seg i muskel-/skjelettsystemet, regnes ikke som yrkesskade. Det gjør heller ikke lidelser som skyldes psykiske påkjenninger over tid.

 Yrkesskadeforsikringen dekker:

 • Påførte utgifter/tapt inntekt
 • Rimelige og nødvendige behandlingsutgifter ut over det som dekkes av det offentlige.
 • Eventuell tapt inntekt frem til oppgjørstidspunktet.
 • Tap av fremtidig inntekt som følge av varig ervervsmessig uførhet. Med ervervsmessig uførhet menes helt eller delvis tap av evnen til å utføre inntektsgivende arbeid, uavhengig av tidligere yrke, alder, arbeidsmarked og skadelidtes forhold for øvrig.
 • Utgifter som skaden antas å påføre arbeidstakeren i fremtiden. Det kan ytes en engangserstatning for gjennomsnittlige fremtidige årlige merutgifter som følge av skaden.

Menerstatning
Ved varig medisinsk invaliditet på minst 15 % ytes menerstatning uavhengig av ervervsevne og inntekt.

 • 15–29 % medisinsk invaliditet 1 G
 • 30–70 % medisinsk invaliditet 2 G
 • Over 70 % medisinsk invaliditet 3 G

Grunnbeløpet (1G) er kr 85.245 (01.05.2013).

Dødsfallerstatning
Ved yrkesskade/yrkessykdom som medfører død utbetales dødsfallerstatning på 15 G. Den samlede erstatningen til etterlatte kan ikke overstige 18 G.

Livsforsikring (Kommunegruppeliv)
Kommuner og kommunale foretak er pliktige til å forsikre de ansatte i henhold til hovedtariffavtalen. Forsikringsdekningen er fast og definert i tariffavtalen.

For arbeidstaker som er tilsatt i kommunen, herunder arbeidstakere som går på arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd, utbetales ved dødsfall et engangsbeløp til ektefelle/ partner iht. lov om registrert partnerskap, samboer, eller andre som for en vesentlig del ble forsørget av arbeidstakeren.

Beløpet fastsettes slik:

Under 51 år 10 G
51 år 9,5 G
52 år 9 G
53 år 8,5 G
54 år 8 G
55 år 7,5 G
56 år 7 G
57 år 6,5 G
58 år 6 G
59 år 5,5 G
over 59 år 5 G

Grunnbeløpet (1G) er kr 85.245 (01.05.2013).

Forsikringssummen utbetales i denne rekkefølgen:

Ektefelle/samboer, barn under 25 år andre personer som for en vesentlig del ble forsørget av avdøde. Dersom det er barn under 25 år skal disse likevel ha minst 40 % av erstatningsbeløpet. Alle erstatninger er fritatt for inntektsskatt.

Du kan videreføre livsforsikringen
Ved utmelding av ordningen har den utmeldte rett til å tegne en individuell dødsfallsforsikring uten helseopplysninger på inntil den sum han/hun var dekket for under forsikringen, med varighet frem til pensjonsalder, høyst 67 år.

Dersom du ønsker en slik slik fortsettelsesforsikring, må søknaden være kommet til selskapet innen 6 måneder etter at forsikringen opphørte for vedkommende.

Fritidsdekning - ulykkesforsikring
Dette er en forsikring arbeidstakerne tegner selv.

Det utbetales erstatning dersom ulykken fører til:

 • hel eller delvis varig ervervsmessig uførhet 
 • varig medisinsk invaliditet på minst 15% 
 • dødsfall
Publisert
01.10.2013
Sist endret
27.01.2016
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Logo ansattportal