Nyansatt i kommunen

Velkommen som nyansatt! Her finner du informasjon om alt fra arbeidsvilkår til HMS-regler. Vi håper dette vil gjøre den første tiden som arbeidstaker i Gran kommune lettere og mer oversiktlig.

Informasjonen her går ikke i dybden, og du vil få mer detaljert informasjon fra den enheten du er blitt ansatt i. Vi håper arbeidet for og i Gran kommune blir både lærerikt og spennende.

Kort om Gran kommune
Gran på Hadeland har om lag 13 500 innbyggere, og Gran kommune er den største «bedriften» i kommunen. Her jobber det over 1100 menn og kvinner, fordelt på 65 enheter, eller arbeidssteder/avdelinger.

Introduksjon for nyansatte
Gran kommune har retningslinjer for hvordan vi skal introdusere nyansatte i kommunen.

En gang i året er det også introduksjonskurs for alle nyansatte. Dette har personalavdelingen ansvaret for.

Vi i Gran
Dokumentet "Vi i Gran" er vårt alternativ til en "tradisjonell" arbeidsgiverpolitikk.

En arbeidsgiverpolitikk kan defineres som de verdiene, holdningene og den praksisen som arbeidsgiver legger til grunn og står for i sitt forhold til de ansatte. Ambisjonene da vi laget "Vi i Gran" var større, ikke minst fordi omdømme og identitetsbygging er viktig for kommunen i møte med de utfordringene vi står overfor. For Gran kommune var det derfor et ønske å utvikle en politikk for hvordan vi alle skal ha det sammen.

Kommunen er til for innbyggerne."Vi Gran" – dokumentet må også ses i dette perspektivet. Vi mener at gode arbeidsplasser og godt arbeidsmiljø er viktig for å sikre at innbyggerne i Gran er fornøyde med kommunen sin. Vektlegging av kompetanse og omdømme er også viktig i et slikt innbyggerperspektiv.

De tre verdiordene raus, proff og praktisk står sentralt i "Vi i Gran".

  • Les mer om verdiordene og hva «Vi i Gran» betyr for deg i brosjyren "Vi i Gran" (pdf). 

Du kan også få tak i brosjyren ved å henvende deg til nærmeste leder.

Arbeidsreglement
I arbeidsreglementet kan du blant annet lese om:

  • Arbeids- og hviletider: Turnusstillinger har en ukentlig arbeidstid på 35,5 timer, de som ikke går i turnus skal jobbe 37,5 timer i uka. Det kan også forekomme andre arbeidstider.
  • Fravær: Meld fra om fravær som skyldes sykdom, ulykke eller andre ting til nærmeste overordnede så fort du vet om det. Les mer om sykefravær
  • Permisjoner: Gran kommune har et eget permisjonsreglement. Du kan innvilges permisjon med og uten lønn. Søknaden leverer du skriftlig til den nærmeste lederen din, og søknadsskjemaet finner du her. Les mer om permisjoner.
  • Pensjon og KLP:  Gran kommune bruker Kommunal Landspensjonskasse (KLP) som offentlig tjenestepensjonsordning, og du trekkes 2 % i pensjonsinnskudd av bruttolønna di. Les mer om pensjon her. Du kan også lese mer på KLPs egne nettsider.
  • Lønn: Lønn fastsettes etter minstelønnssatsene i Hovedtariffavtalen. En stilling kan enten være plassert i lønnsramme, eller den kan være direkteplassert i et bestemt lønnstrinn. Dersom tjenesteansiennitet blir lagt til grunn for lønnsfastsettelse, medregnes tidligere tjeneste i offentlig virksomhet. Du får utbetalt lønn den 12. i måneden, eller nærmeste virkedag før det. Har du timelønn, må du ha levert timelista til din overordnede den 20. i hver måned. Les mer om lønn.
  • Alminnelig orden: Du må være på arbeidsstedet når arbeidstida starter, og må kontakte lederen din om du er forsinket. Enkelte medarbeidere er omfattet av kommunens fleksitidsordning. Er du usikker på om dette gjelder deg, så skal dette være presisert i arbeidskontrakten. Se mer i fleksitidsreglementet (pdf). Du skal ikke være påvirket av rusmidler i arbeidstida. Husk også at det er røykeforbud på alle kontorer og områder hvor publikum og andre ansatte har adgang.
  • Etikk: Kommunen legger  avgjørende vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all sin virksomhet. Som ansatt i Gran kommune har du ansvar for å etterleve dette prinsippet. Les mer i etiske retningslinjer for folkevalgte og tilsatte i Gran kommune .
  • Taushetsplikt: Gjør deg godt kjent med reglene for taushetsplikt. Brudd på taushetsplikten er straffbart, og kan medføre ordensstraff, oppsigelse eller avskjed. For helsepersonell kan brudd på taushetsplikten føre til at autorisasjonen blir tilbaketrukket.

Lovverk
Gran kommune er pliktig til å overholde fastsatte lover, reglementer og tariffavtaler for å ivareta deg som ansatt på en god måte. Under får du en kort oversikt over noe av dette

Arbeidsmiljøloven er den sentrale loven på arbeidsrettens område. Den regulerer sentrale forhold som arbeidsmiljø, arbeidstid, stillingsvern, permisjoner, kontrolltiltak og diskriminering.

Hovedtariffavtalen er en avtale som er inngått mellom arbeidstakerorganisasjonene på den ene siden, og arbeidsgiverorganisasjonen på den andre. Hovedtariffavtalen regulerer blant annet: lønns- og arbeidsforhold, pensjonsforhold og forhandlingsbestemmelser Denne avtalen erstatter mye av det som er regulert i Arbeidsmiljøloven (lenke til), og har bedre goder til deg som ansatt.

Ferieloven regulerer arbeidstakernes rett til feriefritid og feriepenger.
Se også spørsmål og svar om ferie.

Folketrygdloven fastsetter rett til en rekke trygdeytelser for de som faller utenfor arbeidslivet, herunder eksempelvis ved sykdom, arbeidsavklaringspenger, uførepensjon, svangerskapspenger og foreldrepenger samt alderspensjon.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
HMS betyr helse, miljø og sikkerhet. Gran kommune har en rekke systematiske tiltak for å sikre at alt vi gjør er i tråd med HMS-kravene. HMS-arbeidet skal forebygge ulykker og skader på menneske, miljø og materiell. HMS er et lederansvar, men som ansatt har du også klare plikter.

Publisert
01.10.2013
Sist endret
07.01.2016
Publisert av
Gran kommune