HMS for ledere

Gran kommune har en rekke systematiske tiltak for at alt vi gjør skjer i tråd med HMS-kravene. Arbeidsgiveren har ansvaret for at arbeidsmiljøet er i tråd med regelverket. Som leder med personalansvar plikter du derfor å følge opp dette.

Arbeidsgiver har ansvaret
Det er arbeidsgiveren som har ansvar for at arbeidsmiljøet er forsvarlig på alle måter og samsvarer med regelverket som er gitt i arbeidsmiljøloven, med tilhørende forskrifter.

Det at det finnes andre roller med oppgaver innenfor HMS-arbeidet endrer ikke dette. Ulike oppgaver tilknyttet HMS-arbeidet kan delegeres til andre, men arbeidsmiljøet forblir arbeidsgiverens ansvar. 

Pliktene omfatter blant annet å:

  • sørge for at lokaler og arbeidsplasser er i tråd med regelverket.
  • sørge for løpende kartlegging av arbeidsmiljøet i henhold til risikoforhold, helsefare og velferd, og iverksette nødvendige tiltak.
  • sørge for løpende kontroll av arbeidsmiljøet og arbeidstakernes helse, når det kan være fare for å utvikle helseskader på lang sikt.
  • organisere og tilrettelegge arbeidet ut fra de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne.
  • skaffe sakkyndig bistand til å gjøre kontroller, målinger og så videre når det er nødvendig.
  • sørge for at lovens bestemmelser om vernetjeneste gjennomføres.
  • sørge for at arbeidstakerne får den opplæringen og instruksjonen som er nødvendig i arbeidet. 

Areidet med HMSkal være systematisk og løpende. Arbeidsgiveren er ansvarlig for å innføre og vedlikeholde et system for internkontroll. Dette er fastslått i forskriftene om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter - også kalt internkontrollforskriften. Arbeidsgivers plikter er nedfelt i Arbeidsmiljøloven.

Arbeidstakerens plikter
Arbeidstakeren har også plikter i henhold til HMS-reglementet. Les mer om det på siden for HMS-arbeid i Gran kommune

Verneombud
Verneombudet skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Det betyr at verneombudet er din representant i spørsmål knyttet til HMS.

Alle problemer bør først søkes løst av den som best kjenner dem, for eksempel ved at arbeidstakeren tar opp saken sin med sin nærmeste overordnede. Dersom saken ikke løses, er det naturlig å kontakte verneombudet.

Her er kontaktinformasjon til verneombudene i Gran (Må leveres fra personal)

Du kan lese mer om verneombudets oppgaver og roller på Arbeidstilsynets hjemmesider.

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) 
AMU er et utvalg skal delta i arbeidet for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten. 
Les mer om AMUs oppgaver og hvem som sitter der.

Bedriftshelsetjenesten 
Gran kommune har avtale med HMS-øst, som leverer bedriftshelsetjenestene for oss. Kontakt den nærmeste lederen din dersom du ønsker bistand fra bedriftshelsetjenesten.

Les mer om bedriftshelsetjenesten i Gran kommune.

Varsling
Varsling er å si fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Varsling er både lovlig og ønsket i Gran kommune.

Les mer om hvordan du ønsker å gå fram om du ønsker å varsle.

Publisert
25.10.2013
Sist endret
28.09.2015
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Logo ansattportal