HMS

HMS betyr helse-, miljø og sikkerhet. Gran kommune har en rekke systematiske tiltak for at alt vi gjør skjer i tråd med HMS-kravene. HMS-arbeidet skal forebygge ulykker og skader på menneske, miljø og materiell, og du som arbeidstaker har flere plikter.

Arbeidstaker må delta
Når man jobber systematisk med HMS-arbeid, har vi ulike roller. Du som arbeidstaker er en av dem.

Du skal medvirke til at HMS-tiltak settes i verk, og delta i det organiserte vernearbeidet.

Du plikter også å følge de verneinstruksene og sikkerhetsrutinene som er fastsatt for arbeidsplassen din. Dersom du  ikke følger instruksene - for eksempel ved å la være å bruke pålagt verneutstyr - kan det være saklig grunn for oppsigelse.

Dersom du blir oppmerksom på feil eller mangler du ikke kan rette opp selv, skal du straks si fra om dette til arbeidsgiver. Hvis du mener arbeidet du utfører ikke kan fortsette uten fare for liv og helse, skal du avbryte arbeidet ditt umiddelbart.

Arbeidstakers plikter er nedfelt i Arbeidsmiljøloven.

Arbeidsgiver har ansvaret
Arbeidsgiveren har ansvaret for at arbeidsmiljøet er i tråd med regelverket.
Les mer om arbeidsgiverens plikter under menypunktet for ledere.

Verneombud
Verneombudet skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Det betyr at verneombudet er din representant i spørsmål knyttet til HMS.

Alle problemer bør først søkes løst av den som best kjenner dem, for eksempel ved at du tar opp saken din med din nærmeste overordnede. Dersom saken ikke løses, er det naturlig å kontakte verneombudet.

Du kan lese mer om verneombudets oppgaver og roller på Arbeidstilsynets hjemmesider

Arbeidsmiljøutvalget (AMU)
AMU er et utvalg som skal delta i arbeidet for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten.

Bedriftshelsetjenesten
Gran kommune har avtale med HMS-øst, som leverer bedriftshelsetjenestene for oss. Kontakt den nærmeste lederen din dersom du ønsker bistand fra bedriftshelsetjenesten.

Les mer om bedriftshelsetjenesten i Gran kommune.

Varsling
Varsling er å si fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Varsling er både lovlig og ønsket i Gran kommune.

Les mer om hvordan du ønsker å gå fram om du ønsker å varsle.

Publisert
01.10.2013
Sist endret
15.01.2018
Publisert av
Gran kommune