Arbeidstid

Her finner du informasjon om arbeidstid, fleksitid og overtid.

Ordinær arbeidstid
Arbeidstid er den tiden du i følge lover og avtaler står til disposisjon for arbeidsgiver.

  • Ordinær arbeidstid: 37,5 timer pr. uke (7,5 t x 5 dg.)
  • Turnus: 35,5 timer pr. uke i turnusordninger hvor ordinært arbeid må utføres mellom kl. 20.00 og 06.00 og/eller minst hver 3. søndag.
  • For undervisningspersonale gjelder egne arbeidstidsbestemmelser.

Arbeidstiden reguleres gjennom Arbeidsmiljøloven, hovedtariffavtalen og andre særavtaler (SFS, Sentrale forbundsvise særavtaler). Disse inneholder også opplysninger om hvilepauser/spisepauser, nattarbeid, søn- og helgedagsarbeid, overtid og merarbeid, samt vakt- og beredskapsordninger.

Arbeidstid for undervisningspersonale
Lærernes arbeidstid er regulert i en egen sentral særavtale med anledning til å avtale lokale tilpasninger. Denne sentrale særavtalen gjelder for alle kommuner, bortsett fra Oslo. 

Avtalen legger til grunn at lærernes arbeidsoppgaver skal utføres innenfor et årsverk på 1.687,5 timer. Av dette årsverket kan arbeidsgiver styre 1.300 timer på barnetrinnet og 1.225 timer på ungdomstrinnet.

Årsverket er delt i tre; undervisningstid, arbeidsplanfestet tid og selvstendig tid. Arbeidsgiver kan styre tidsbruken når det gjelder de to første delene.

Overtid
Pålagt arbeid ut over den ordinære arbeidstiden er overtidsarbeid. Overtid skal altså være pålagt av lederen. Det er egne bestemmelser for undervisningspersonalet.Hovedtariffavtalens (HTA) kapittel 1 § 4 om arbeidstid supplerer bestemmelsene i arbeidsmiljølovens kapittel 10

Fleksibel arbeidstid
Reglementet for fleksibel arbeidstid gjelder for alle fast ansatte, med unntak av turnuspersonale og undervisningspersonale.

Arbeidstiden gjennom året er fastsatt slik:

  • Fra og med 15. mai til og med 14. september: 08.00 - 15.00
  • Fra og med 15. september til og med 14. mai: 08.00 - 15.45

Kjernetiden er den tiden ansatte med fleksibel arbeidstid skal være til stede. Kjernetiden er fra 09.00 - 14.00.

Den ytre arbeidstiden er mellom kl. 07.00 – kl. 09.00 om morgenen, og kl. 14.00 – kl. 18.00 om ettermiddagene.

Bestemmelsene om hhv. kontortid, kjernetid og ytre arbeidstid utgjør rammer. Innenfor disse rammene kan den enkelte arbeidstaker i samråd med nærmeste leder fastsette start-og sluttidspunkt for arbeidsdagen.

Avspasering for ansatte med fleksitid
Innen hver måned kan opparbeidet plusstid, begrenset oppad til 40 timer, overføres til neste måned. Overskytende vil bli strøket.

Tilsvarende kan skyldig minus tid, begrenset nedad til minus 10 timer, overføres til neste måned. Mer enn 10 timer minus medfører trekk i lønn.

Har du fleksitid, kan du avspasere inntil 3 hele dager pr. måned. Deltidstilsatte kan kun avspasere hele dager. Overtidsbestemmelsene blir ikke påvirket av fleksitidsbestemmelsene. Overtid skal være pålagt.

Overtid - forholdet til fleksitidsbestemmelsene
Overtidsbestemmelsene blir ikke påvirket av fleksitidsbestemmelsene her. Overtid skal fortsatt være pålagt.

For ansatte som omfattes av fleksitidsordningen betyr dette at arbeidstid før kl. 0700 og etter kl. 1800, ikke kan godtgjøres i fleksitidsregnskapet, med mindre fleksitidsmeldingen følges av godkjent overtidsregning for dette tidsrommet.

Alternativet er at det utbetales full overtidskompensasjon, uten at tiden regnes med i fleksitidsregnskapet. 

Publisert
01.10.2013
Sist endret
28.09.2015
Publisert av
Gran kommune