Organisasjonsendringer – enhetsledere og tjenesteledere

Mandag 27. november 2017 har rådmannen besluttet hvordan ledernivåene under kommunalsjefene skal organiseres. De som er kommunalsjefer fra nyttår har rådført seg innen dagens virksomheter og staber og sammen med rådmann kommet fram til skissen.

Rådmannens utkast ble drøftet med de tillitsvalgte. I det nye organisasjonskartet, som skal gjelde fra 1.1.2018 (med overgangsordninger/konstitueringer), finnes totalt 55 ledere med fag-, budsjett- og personalansvar. I tillegg vil begrenset ansvar kunne delegeres til fagansvarlig/driftsansvarlig. Det nye organisasjonskartet finnes her i pdf. Det er lesbart i A3-format eller større. Ellers anbefales å studere det på skjerm.

Sammensetning av rådmannens ledergruppe er den samme som ved forrige drøfting, med unntak av en endring. Camilla Jarlsby ønsker ikke å være kommunalsjef på sikt, men vil være konstituert i rollen etter avtale med rådmann. Dermed starter Gran kommune 2018 med denne ledergruppa:

  • Rådmann: Lars Ole Saugnes
  • Kommunalsjef Stab og støtte: Morten Gausen konstitueres  inntil videre
  • Kommunalsjef Barnehage og skole: Mona Mikalsen
  • Kommunalsjef Familie og velferd: Camilla Jarlsby konstitueres  inntil videre
  • Kommunalsjef Helse og omsorg: Mette Mosby
  • Kommunalsjef Kultur og samfunn: Leif Arne Vesteraas

Når det gjelder organisering, har rådmannen lagt seg på en modell hvor ledere under kommunalsjef (nivå 1) er enhetsledere (nivå 2). Det plasseres tjenesteleder (nivå 3) under enhetsleder der antall medarbeidere, geografisk plassering og tjenestens utforming tilsier det. I tillegg gis det mulighet til å delegere et begrenset ansvar til fagansvarlig/driftsansvarlig (ikke budsjett-/personalansvar) under tjenesteledere eller enhetsledere og i noen tilfeller under kommunalsjef. Fagansvarlige/driftsansvarlige og enkeltstillinger er ikke synliggjort i denne versjonen av organisasjonskartet, da det fortsatt gjenstår noen avklaringer blant de nye kommunalsjefene.

Neste beslutningspunkt er foreløpig satt til 13. desember og vil handle om personer og roller i organisasjonskartet. Den nye kommunalsjefgruppa jobber nå med innplassering av ledere. Der hvor organisasjonsendringene krever det, vil det bli utlyst stillinger internt/eksternt. I tilfeller hvor flere kan ha rett til samme stilling, vil dette bli håndtert etter gjeldende regler og avtaler.

Publisert
27.11.2017
Sist endret
27.11.2017
Publisert av
Gran kommune